Forex blog

Zaba opet jaše – po grbaèi (part 6)

Objavljeno: 26.02.2011., u kategoriji Forex blog

Part VI: Novi dopis klijenta

(Ukratko – sve je propisano internim odlukama banke, i klijent pristaje na sve ako to piše “Odluci o tarifi naknada”. Jer, ako to piše tamo, onda je to apsolutni zakon, koji se ne ispituje. Ako Vam uzmu stan, auto, zadnji novèiæ koji imate – sve je u redu ako je tako napisano u “Odluci o tarifi naknada”. Pa èak i ako kredit ima fiksnu kamatnu stopu koju ne mogu mijenjati, slobodno mogu mijenjati “Naknade” koje Vam obraèunavaju zato što imate kredit. Bilo bi smiješno da nije tragièno.

Poštovanje,

Vezano za moj upit i odgovor od Stambene Štedionice molim vas da pogledate èlanak 6) ugovora o kreditu – “Mjeseèni anuiteti su nepromjenjivi i sastoje se od glavnice i obraèunate kamate”.
U nastavku je moj odgovor Stambenoj Štedionici, kojom tražim povrat sredstava koje ste mi stavili na teret (4.50 EUR po svakom kreditu).

Moje nezadovoljstvo proizlazi iz nekoliko razloga, od kojih je samo jedan slanje opomene za 1 dan kašnjenja meni i jamcima. Tu mislim na kredit Zagrebaèke Banke koji nema veze sa Stambenom Štedionicom. No kao što sam veæ rekao, potpisom na ugovor apsolutno mi je jasno da ste u moguænosti naplatiti koliko god želite slanje opomene samom promjenom “Odluke o tarifi naknada“. Svjestan sam da sam potpisom na ugovor dao moguænost da Vi te naknade definirate u iznosu kakav god Vi smatrate akekvatnim. No to što je nešto “po zakonu” ne znaèi da je prihvatljivo, a pogotovo ne znaèi da neæu izraziti svoje nezadovoljstvo. Dakle, o ovome se može raspravljati sa moralne strane, i sa strane zadovoljstva klijenata, ali s obzirom da je zakonski sve jasno, ne bih dalje trošio rijeèi na ovo. Ono što sam htio sam rekao.

No naknade za kredit stambene štedionice su druga prièa. Te naknade ne mogu biti predmet neke interne odluke banke s obzirom da je u ugovoru o kreditu stambene štedionice navedeno da se svaka rata sastoji od GLAVNICE i KAMATA. Prema tome, nikakve naknade ne mogu biti stavljene na teret iste kreditne partije. Vi neku internu “Odluku” možete mijenjati kako god želite. Možete u njoj napisati da je naknada porasla s 4,50 na 45 EUR. Ali to nemate pravo staviti na teret kredita ni pod “Glavnica” ni pod “Kamata”. A rata kredita se sastoji samo i iskljuèivo od te dvije stavke. Ne od “Troška”, kakav god on bio. Stoga, Vaša “Odluka o tarifi naknada” mene uopæe ne interesira, jer po kreditima koje imam sa stambenom štedionicom ona nije dio rate koju otplaæujem. Možda bi me trebala interesirati da kasnim s otplatom, pa me zanima iznos za opomenu koju biste mi poslali. Ali dok uredno kredit otplaæujem, zanimaju me samo “glavnica” i “kamata”. Obje stvari su definirane ugovorom bez moguænosti da ih Vi naknadno mijenjate. Bilo kakvi “troškovi” koje mislite nametnuti i o kojima ste me možebitno i obavijestili, definitivno ne spadaju u ove dvije kategorije, i mogu ih samo smatrati kao pokušaj poveæanja cijene kredita na neprihvatljiv naèin.

Stoga, iako sam potpisom prihvatio “Opæe uvjete poslovanja”, “Odluku o tarifi naknada” i ko zna šta još, smijete mi naplatiti koliko god u toj “Odluci” piše za slanje eventualnih opomena, za neke druge usluge ili radnje koje bih tražio od Vas – ali NIŠTA od toga ne smijete naplatiti po kreditnoj partiji, ako se kredit uredno otplaæuje. Takoðer, jedine naknade koje mi smijete naplatiti su one eksplicitno navedene u ugovoru o kreditu, kao što je eventualno naknada za podizanje kredita. To takoðer onda ulazi u izraèun efektivne kamatne stope. Dalje od toga, ponavljam, rata kredita smije se sastojati SAMO od “GLAVNICE” I “KAMATE”.

Stoga, tražim da sve naknade koje su naplaæene po tim kreditima, vratite.

Ukoliko mislite da nisam u pravu, savjetujte se sa svojim odvjetnikom, a ja æu postupiti kao što piše u zakonu:

“(1) Ukoliko potrošaè smatra da se banka ne pridržava uvjeta iz ugovora o pružanju bankovnih i ostalih financijskih usluga može svoj prigovor na postupke banke uputiti:

1) odgovarajuæoj organizacijskoj jedinici banke
2) unutarnjoj reviziji u banci,
3) društvu ili udruzi za zaštitu potrošaèa,
4) nadležnoj ispostavi podruène jedinice Državnog inspektorata, ili
5) drugim nadležnim tijelima.”

Zaista mi je dosta da banka (ili Stambena Štedionica) samovoljno naplaæuje što god se sjeti i sve opravdava “internom odlukom”.

Lijepi Pozdrav,

Part V: Odgovor od Stambene Štedionice

Poštovani gospodine,

Odlukom o tarifi naknada Prve stambene štedionice propisane su sve vrste, postoci i naèini naplate istih, za korištenje proizvoda ili usluga Štedionice u razdoblju štednje ili kod korištenja stambenih kredita. Ova Odluka, (kao i svi ostali akti Štedionice), javni je dokument ,uvijek dostupan svim zainteresiranim graðanima, klijentima i štedišama putem poslovnica Zagrebaèke banke dd, Štedionice ili naših internetskih stranica (link):

http://www.prva-stambena.hr/home/ps/dokumenti.do

Uobièajeno je da se kod uspostavljanja pojedinih poslovnih odnosa graðana sa Štedionicom, u prethodnom informativnom razgovoru razgovara o svemu bitnom za taj poslovni odnos, pa i o troškovima koji su vezani za njega. U Opæim uvjetima poslovanja, Odluci o kamatnim stopama i Odluci o tarifi naknada definirani su prava, obveze, moguænosti , naèini i troškovi korištenja proizvoda i usluga Štedionice i štediša bi s njima trebao biti upoznat. Pored toga, i u sklopljenim ugovorima (npr. ugovoru o štednji ili o stambenom kreditu) navedeni su troškovi i naèin naplate istih, pa je za oèekivati da svaki štediša prije potpisivanja takvog ugovora zna koliko iznose troškovi korištenja istog, da ocjeni da li je to za njega financijski prihvatljivo, i da tek nakon toga odluèi hoæe li, ili ne, uæi u poslovni odnos. O tome jesu li neke od naknada za svakog korisnika prihvatljive i objektivne, ne mogu prosuðivati, jer o tome odluèuje štediša svojim potpisom na ugovoru.

U Ugovoru o stambenom kreditu iz 2003. g u èl. 2. piše “ Korisnik kredita obvezuje se platiti sve naknade i troškove sukladno Opæim uvjetima poslovanja i Odluci o tarifi naknada za usluge u poslovima koje obavlja Kreditor”. U èl. 12. T.lj). istog Ugovora piše “ Korisnik kredita pristaje na primjenu Odluke o kamatnim stopama i Odluke o tarifi naknada za usluge u poslovima koje obavlja Prva stambena štedionica dd sa svim njihovim izmjenama i dopunama donesenim za vrijeme postojanja tražbine Kreditora temeljem Ugovora—–.”

U Ugovoru o kreditu iz 2007. iste odredbe nalaze se u èl.2.t.D i èl.12. t. I).

Nadalje, svaki korisnik kredita (pa tako i Vi), dobiva pismenu Obavijest o stavljanju kredita u otplatu i dospijeæu interkalarne kamate u kojoj pored ostalog piše (citat iz teksta): “ Takoðer Vas izvještavamo da je istog dana dospjela na naplatu naknada za voðenje raèuna u iznosu 4,50 €, a koja se naplaæuje jednom godišnje za svaku godinu otplate kredita na dan stavljanja kredita u otplatu”.

Prema citiranoj Odluci, pored ostalog, u èl.1. t. 2.10. propisano je sljedeæe:

Redni broj Vrsta proizvoda/usluge Visina naknade osnovica naknade i rok obraèuna

2.10 Voðenje kreditnog raèuna 33,00 kn godišnje – 4,50 €

Dakle, radi se o naknadi za voðenje kreditnog raèuna koja je uobièajena i u ostalim stambenim štedionicama (pa i u poslovnim bankama za njihove kredite), a s kojom se štediša i korisnik kredita upoznaje, pored ostalog, i kroz odredbe Ugovora o stambenom kreditu. I u Vašem ugovoru o stambenom kreditu (kao i kod svih ostalih korisnika) navedene su prethodne odredbe.

Dakle, naknada za voðenje kreditnog raèuna nije, ili barem ne bi trebala biti, nepoznanica korisniku kredita, jer je evidentno da je on s njom na razlièite naèine objektivno i upoznat.

U izraèun efektivne kamatne stope ukljuèena je i ova naknada za voðenje kreditnog raèuna.

Osobno sam u poslovnom podruèju kredita provjerio status Vašeg poslovnog odnosa s Štedionicom i dobio informaciju da ste korisnik naših kredita po dvije kreditne partije: 7130013985 po ugovoru o kreditu iz 12. mj. 2003. i 7130054008 po ugovoru o kreditu iz 01. mjeseca 2007. Isto tako, po navedenim kreditima, izvješten sam, da uredno plaæate svoje mjeseène obveze, nisu Vam od naše strane dostavljane nikakve opomene, niti je naplaæena ikakva zatezna kamata. Dakle, dug, opomene i sve vezano na to što spominjete, ne odnose se na našu Štedionicu i kredite koje koristite kod nas,

Ako po kreditnoj partiji broj 7101901408 koristite stambeni kredit odobren u Zagrebaèkoj banci dd, a koji i sami spominjete, i kako se radi o kreditu druge pravne osobe (bez obzira što je Štedionica èlanica Grupe Zagrebaèke banke dd) nismo ovlašteni, i ne možemo ga komentirati, pa Vam predlažem da sve informacije i objašnjenja po njemu tražite od poslovnice Zagrebaèke banke dd u kojoj ste potpisali ugovor o kreditu.

Nadam se da sam prethodnim objašnjenjem dao odgovore na Vaša pitanja iz naših nadležnosti. Osobno, žao mi je ako je prije potpisivanja ugovora o kreditu, s bilo èije strane, nedovoljno razjašnjena informacija o naknadama, pa i o ovoj, što mi izgleda gotovo nemoguæe jer se radi o Vašem korištenju (i potpisivanju ugovora) za više stambenih kredita.

S poštovanjem,

Part IV: Odgovor od Zabe

Poštovani gospodine,

prije svega, željeli bismo Vam se zahvaliti na povjerenju koje ste nam ukazali kao klijent Zagrebaèke banke i što svoje financijske potrebe rješavate kao naš klijent, koristeæi proizvode i kanale komunikacije koje Vam omoguæuje naše poslovanje.

Žao nam je što je poslana Obavijest o dospjelom dugovanju po Vašem kreditu uzrokovala nezadovoljstvo u poslovanju sa Zagrebaèkom bankom.

Naime, anuiteti/rate po kreditima odobrenim u Zagrebaèkoj banci dospijevaju prvog u mjesecu. Meðutim, Banka je omoguæila korisnicima kredita tolerantni rok plaæanja od petnaest dana bez naplate zatezne kamate te se ovaj rok podmirenja obveza po kreditu smatra prihvatljivim. Za anuitete/rate koji nisu podmireni do 15.-og u mjesecu Zagrebaèka banka, sukladno zakonskim obvezama, obraèunava zateznu kamatu za taj period te potom obavještava kako korisnika kredita tako i sve ostale sudionike u kreditnom odnosu o obvezi podmirenja dugovanja.

Datum slanja Obavijesti o dospjelom dugovanju je 16.-i u mjesecu, stoga Vam je u veljaèi generirana Obavijest buduæi da ste iznos anuiteta uplatili 18.02.2010. Za poslanu Obavijest naplaæena Vam je naknada u iznosu od 40,00 kn koja se odnosi na Obavijest poslanu Vama i Vašem jamcu (20,00 kn po poslanoj Obavijesti).

Stoga Vas podsjeæamo na obvezu podmirenja anuiteta/rata u tolerantnom roku plaæanja kako biste izbjegli ponovno slanje Obavijesti o nepodmirenom dugovanju, plaæanje zateznih kamata po Vašem kreditu kao i tereæenje partije kredita za trošak slanja Obavijesti.

Ako ste jamac po kreditu u Zagrebaèkoj banci dd, tada ste potpisom Ugovora o kreditu dali suglasnost da Banka kao Kreditor može svako dospjelo nepodmireno dugovanje naplatiti s Vašeg raèuna u Banci te Vam u nastavku navodimo èlanke iz Ugovora o kreditu:

Korisnik kredita, sudužnik i jamac su suglasni da Kreditor može neposredno na temelju ovog Ugovora zatražiti protiv njih ovrhu na cjelokupnoj njihovoj imovini radi prisilne naplate bilo koje od tražbina iz ovog Ugovora, odmah po njenoj dospjelosti.

Korisnik kredita, sudužnik i jamac ovlašæuju Kreditora da bez ikakve daljnje suglasnosti i obavijesti, može svaku dospjelu nepodmirenu tražbinu iz ovog Ugovora naplatiti sa svih njihovih raèuna kod Kreditora i to u iznosu koji je potreban za namirenje tražbine bez ogranièenja.“

U nastavku Vam navodimo èlanke iz Ugovora o stambenom kreditu Prve stambene štedionice u kojem se navodi obveza podmirenja naknade za voðenje kreditnog raèuna jednom godišnje u iznosu od 4,5 EUR.

U èlanku 6. Ugovora o stambenom kreditu koji se odnosi na otplatu kredita navedeno je : „Korisnik kredita sam otplaæuje kredit u mjeseènim anuitetima u kunskoj protuvrijednosti — EUR (slovima: –) obraèunatoj po srednjem teèaju HNB važeæem za EUR na dan plaæanja.Unesite Mjeseèni anuitet sadrži glavni dug i kamatu obraèunatu temeljem kamatne stope važeæe na dan sklapanja ovog Ugovora.
Mjeseèni anuiteti dospijevaju na naplatu svakog prvog u mjesecu, s tolerantnim rokom plaæanja od 15 dana. Urednom otplatom se smatra podmirenje na dan dospijeæa ili unutar tolerantnog roka.
Prvi anuitet otplate kredita dospijeva na naplatu prvog dana u narednom mjesecu od onoga mjeseca u kojem je kredit stavljen u otplatu (ako je ugovoren kredit bez poèeka) ili od onog mjeseca u kojem je istekao poèek otplate kredita (ako je ugovoren kredit s poèekom).
Kredit se stavlja u otplatu prvog dana u narednom mjesecu, raèunajuæi: ili od stvarnog iskorištenja kredita ili po isteku roka iz èlanka 4. ovog Ugovora ili po izjavi Korisnika kredita da odustaje od daljnjeg korištenja preostalog iznosa kredita.
Izjavu o odustajanju od daljnjeg korištenja preostalog iznosa kredita Korisnik kredita je dužan dati u pisanoj formi. “

Nastavno na èlanak 6. u èlanku 13. OSTALE ODREDBE pod i) navedeno je slijedeæe:

“i) Korisnik kredita pristaje na primjenu Odluke o kamatnim stopama i Odluke o tarifi naknada Kreditora sa svim njihovim izmjenama i dopunama donesenim za vrijeme postojanja tražbine Kreditora temeljem ovog Ugovora.
Korisnik kredita, sudužnik i jamci izjavljuju da su upoznati s Opæim uvjetima poslovanja Kreditora i pristaju na njihovu primjenu sa svim izmjenama i dopunama donesenim za vrijeme postojanja tražbine Kreditora temeljem ovog Ugovora.”
U Odluci o tarifi naknada u èlanku 2. stoji sljedeæe:
“12. Naknada za obavjest o nepodmirenom dugovanju, opomena 1, opomena 2, kao i opomena pred otkaz kredita, naplaæuje se jednokratno i evidentira kao dospjeli dug po kreditu.
13. Naknada za voðenje kreditnog raèuna naplaæuje se jednom goišnje, jednokratno i evidentira se kao dospjeli dug po kreditu.
Voðenje kreditnog raèuna iznosi 4,50 eura godišnje.”

Takoðer, prilikom stavljanja Vašeg kredita u otplatu poslana Vam je Obavijest o stavljanju kredita u otplatu i dospjeæu interkalarne kamate u kojoj je naznaèeno:

“Obavještavamo Vas da je dana 01.01.9999. dospjela na naplatu interkalarna kamata u iznosu – EUR.
Intrekalarna kamata je kamata koja se obraèunava i naplaæuje za period od datuma isplate kredita do stavljanja kredita u otplatu.
Takoðer Vas obavještavamo da je istog dana dospjela na naplatu naknada za voðenje raèuna u iznosu 4,50 eura, a koja se naplaæuje jednom godišnje za svaku godinu otplate kredita, na dan stavljanja kredita u otplatu.
Ukupno nepodmireno dugovanje u iznosu – eura i 4,50 eura za voðenje kredita, u obvezi ste podmiriti odmah, a najkasnije do 15-og u tekuæem mjesecu.”

Iskreno se nadamo da smo Vam dali traženo pojašnjenje te da æe se naša suradnja nastaviti na obostrano zadovoljstvo.

S poštovanjem

 

Part III: Novo pismo Zabi nakon tjedan dana bez odgovora

Poštovanje,

S obzirom da još uvijek nisam dobio odgovor, ponavljam pitanje, putem maila i putem weba (http://www.konverta.hr/content/view/446/9/lang,hrvatski/):

“Kakav TROŠAK od 4.50 EUR naplaæujete po kreditima stambene štednje?? Kakav TROŠAK bez obrazloženja imate pravo UZIMATI s raèuna?? Po moja dva kredita stambene štedionice ste mi naplatili (zapravo vjerujem po SVIM kreditima stambene štedionice) po 4.50 EUR. Tražim objašnjenje i stavku u ugovoru koja taj trošak objašnjava. Želim znati KAKAV trošak ulazi u FIKSNU kamatnu stopu, a da nije naveden pod EFEKTIVNOM kamatnom stopom. A onda tražim i da mi te novce vratite. S kamatama. I po 40 Kuna za OPOMENE koju Vam šaljem ovim putem za svaki kredit. OPOMENE ZA KRAÐU, LOPOVLUK i BEZOBRASTINU.

Lijepi Pozdrav

 

Part II: Odgovor koji smo doèekali

Poštovani gospodine,

obavještavamo Vas da smo Vaš mail proslijedili na uvid nadležnim osobama.

S poštovanjem

 

Part I: Pismo nezadovoljnog klijenta Zabi

Poštovana Gospodo,

Zaista se teškom mukom suzdržavam da “uljudno” sroèim tekst ove poruke. Naime, ako Vi smatrate da je civilizirano, normalno i ljudski KRASTI onda ne zaslužujete da Vam se itko “uljudno” obraæa. Ako to ne smatrate, onda ne znam kako možete objasniti OPOMENU koju ste mi poslali zbog duga po kreditu koji, kao i sve ostale kredite UREDNO plaæam, i za koji sam po prvi put zakasnio JEDAN dan. I naravno naplatili ste je 40 Kuna. Èovjek dolazi do zakljuèka da ste jedva èekali da ju pošaljete – ne zbog cilja utjerivanja duga, veæ zbog naplate dodatnih naknada. 40 Kuna? Zar toliko stoji list papira i slanje istoga?? Zar je to zaslužio klijent koji sve svoje obaveze uredno podmiruje i onda zakasni jedan dan?!? Koji kasni jer ste mu opet Vi, bespravno i nezakonito BLOKIRALI raèun s kojega se isti kredit naplaæuje. Jer nigdje ne piše da smijete blokirati raèun, kao što ne smijete uzimati sredstva s njega koja nisu Vaša – èak i ako se kredit za koji jesam jamac ne plaæa. Ne, “Gospodo”, da biste smjeli blokirati raèun i uzeti mi sredstva, morate provesti ovrhu. To je zakonski akt. Vaše blokiranje raèuna, slanje OPOMENA i naplaæivanje po 40 Kuna, to nije zakonski. To je drska kraða koju možete izvršiti samo zato jer imate moæ, i smatrate da su svi ljudi IDIOTI.

U redu, prihvaæam pogrešku, iskreno se kajem i neæu više. Obeæajem. Jer sljedeæi put možda netko od Vas odluèi da sam dužan 400, 4000 ili 40.000 Kuna? Zar uopæe ima veze, samo odredite cifru “internim aktom banke” jer Vi to možete. Moralna strana toga i tako ne postoji, ali zašto bi Vas muèila – kada Vi morala nemate.

A s obzirom da me totalno iritirate svojim naknadama, sada æu Vas tražiti da mi obrazložite sljedeæe:

Kakav TROŠAK od 4.50€ naplaæujete po kreditima stambene štednje?? Kakav TROŠAK bez obrazloženja imate pravo UZIMATI s raèuna?? Po moja dva kredite stambene štedionice ste naplatili (zapravo vjerujem po SVIM kreditima stambene štedionice) po 4.50€. Tražim objašnjenje i stavku u ugovoru koja taj trošak objašnjava. Želim znati KAKAV trošak ulazi u FIKSNU kamatnu stopu, a da nije naveden pod EFEKTIVNOM kamatnom stopom. A onda tražim i da mi te novce vratite. S kamatama. I po 40 Kuna za OPOMENE koju Vam šaljem ovim putem za svaki kredit. OPOMENE ZA KRAÐU, LOPOVLUK i BEZOBRAŠTINU.

Lijepi Pozdrav

www.fiat-avto.com.ua/
www.showroom-kiev.com.ua/
t-marka.ua/