Forex blog

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Objavljeno: 24.02.2010., u kategoriji Forex blog

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Èlanak 1.

U Zakonu o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, broj 96/2003, 140/2005, 132/2006 i 150/2008) u èlanku 78. stavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(2) Dana 1. sijeènja 2010. prestaje važiti èlanak 14. stavak 3., èlanak 18. stavci 2. i 3., èlanak 28. stavak 4., èlanak 29., èlanak 34. stavak 1., èlanak 36., èlanak 37., èlanak 38., èlanak 42. stavak 6., èlanak 63. stavak 1. toèke 8.a, 9., 11. i 15. i èlanak 68. ovoga Zakona.

(3) Dana 1. veljaèe 2010. prestaje važiti èlanak 28. stavak 6. i èlanak 63. stavak 1. toèka 10. ovoga Zakona.

(4) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaje važiti èlanak 47. stavak 4. ovoga Zakona.«.

Èlanak 2.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, broj 150/2008).

Èlanak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 440-01/09-01/01

Urbroj: 5030120-09-1

Zagreb, 24. srpnja 2009.

Predsjednica

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

mexes.com.ua
www.winnerlex.com.ua
emozzi.com.ua/