Forex blog

Ukupni krediti na kraju sijeènja 271,6 milijardi kuna

Objavljeno: 03.03.2011., u kategoriji Forex blog

Promatrano po sektorima, krediti državi zabilježili su i u apsolutnom i u realnom iznosu najveæi rast, dok je na godišnjoj razini najveæi rast u apsolutnom iznosu ostvaren u sektoru trgovaèkih društava, èiji udio u ukupnim kreditima iznosi 40%, u usporedbi s udjelom države od oko 13 posto. Dok krediti trgovaèkim društvima, koji su na kraju sijeènja iznosili 108,5 milijardi kuna, unatrag šest mjeseci bilježe oporavak uslijed èinjenice da su krizu preživjela ''zdrava'' poduzeæa èija se potražnja za kreditima polako oporavlja, kreditiranje stanovništva još je daleko od oporavka.

Naime, krediti stanovništvu na kraju su sijeènja iznosili 125,9 milijardi kuna, što je 1,3% manje u odnosu na prosinac, dok su na godišnjoj razini stope rasta još uvijek blage, +2,3% u sijeènju, bez obzira na nisku prošlogodišnju bazu i èinjenicu da su krediti ovom sektoru u sijeènju 2010. pali 3% godišnje. Izostanak oporavka posljedica je nepovoljnih kretanja na tržištu rada i nesigurnosti u buduæe ostvarivanje dohodaka zbog èega je razmjerno slabo i kratkoroèno i dugoroèno kreditiranje. Tako su stambeni krediti, koji èine oko 45% kredita stanovništvu na kraju sijeènja iznosili 57 milijardi kuna, što je godišnje 1,7% manje. Tijekom zadnja tri mjeseca primjeæuje se intenziviranje kreditne aktivnosti države. Na kraju sijeènja krediti ovom sektoru dosegli su 34,8 milijardi kuna, što je 16,6% više nego u sijeènju 2010, pri èemu je relativno visoka potražnja sektora države posljedica visokih potreba za financiranjem postojeæih obveza.

U ovoj godini uz tek blagi oporavak gospodarstva ne možemo oèekivati snažnu kreditnu ekspanziju. Krediti stanovništvu pod negativnim su pritiscima kretanja na tržištu rada pa oporavak posebno stambenog kreditiranja oèekujemo tek sa oporavkom tržišta rada. Pri tome, najprije oèekujemo oporavak kratkoroènog kreditiranja. Nadalje, potražnja za kreditima kod korporativnog sektora ovisiti æe o oporavku domaæe potražnje.

www.expresslock.com.ua/
service01.com.ua
sribnapidkova.ua