Forex blog

Ukupna aktiva HNB-a na kraju sijeènja 77,5 milijardi kuna

Objavljeno: 22.03.2011., u kategoriji Forex blog

S obzirom da èini gotovo cjelokupnu aktivu HNB-a (99,98%), godišnji rast je u potpunosti rezultat rasta inozemne aktive. Inozemna aktiva odnosno meðunarodne prièuve koje se drže prvenstveno u obliku plasmana u vrijednosne papire u devizama te oroèenih depozita u stranim bankama, krajem sijeènja je iznosila 77,45 milijardi kuna. Nakon što je tijekom 2010. uglavnom zbog baznog uèinka bilježila razmjerno visoke godišnje stope rasta (prosjeèno 14,9%), u prosincu 2010. i u sijeènju 2011. stopa se znaèajno spustila. Štoviše, godišnji rast je gotovo zanemariv uzme li se u obzir deprecijacija kune u odnosu na euro i amerièki dolar, valute u kojima se drže meðunarodne prièuve. U odnosu na sijeèanj prošle godine kuna je u odnosu na euro oslabila 1,3%, a u odnosu na dolar 3,0 posto.

Od preostalih kategorija ukupne aktive potraživanja od banaka i potraživanja od ostalih domaæih sektora ostvarila su blagi pad na godišnjoj razini. Ukupna potraživanja od banaka su tako smanjena za 0,6 milijuna kuna na 12,9 milijuna kuna. Potraživanja od banaka od rujna 2009. godine, kada su iznosila 13,5 milijuna kuna malo su se promijenila, što je posljedica èinjenice da je likvidnost u sustavu i dalje razmjerno visoka te ne postoji potreba za dodatnim otpuštanjem likvidnosti putem obratnih repo aukcija. Potraživanja od ostalih domaæih sektora (uglavnom trgovaèkih društava) zadržala su se na 3,8 milijuna kuna èime su u odnosu na sijeèanj 2010. godine bila niža za 0,4 milijuna kuna.

Primarni novac, kao najznaèajnija sastavnica ukupne pasive na kraju prosinca je iznosio 56,8 milijardi kuna što je za 1,1% više nego prethodnog mjeseca. U usporedbi s sa krajem sijeènja 2010. godine primarni novac je zabilježio blagi pad od 1,6 posto. Inozemna pasiva HNB-a je u proteklih godinu dana porasla za 0,1 milijun kuna te je na kraju sijeènja iznosila 8,4 milijuna kuna.

emozzi.com.ua/
proffitness.com.ua
babyforyou.org/