Forex blog

U svibnju godišnji realan rast trgovine na malo 1,0 posto

Objavljeno: 05.07.2011., u kategoriji Forex blog

Posljednji podaci kretanja trgovine na malo nešto su slabiji od naših oèekivanja, ali i konsenzusa analitièara u anketi HINA-e (+1,8%). Pozitivna kretanja posljedica su baznog uèinka s obzirom da je realna stopa pada u svibnju prošle godine iznosila 3,7 posto. Nadalje, sezonski rast zaposlenosti zasigurno se odrazio na kretanja u maloprodaji. S druge strane, razmjerno snažan pad dolazaka i noæenja turista u svibnju (-6,5%, odnosno -12,2% godišnje) vjerojatno je nepovoljno utjecao na rezultate u maloprodaji. Osim toga, unatoè uobièajenom pojaèanom zapošljavanju na sezonskim poslovima, kretanja na tržištu rada i dalje su razmjerno nepovoljna s obzirom da snažnije zapošljavanje i dalje izostaje.

S obzirom na èinjenicu da se tržište rada još nije oporavilo, za oèekivati je da se potrošaèi i dalje ponašaju racionalno te potrošnju usmjeravaju u zadovoljenje osnovnih životnih potreba, dok potrošnju ''luksuznih'' dobara odgaðaju, što bi trebali potvrditi i konaèni podaci. Naime, konaèni podaci vjerojatno æe pokazati da je znaèajan dio rasta trgovine na malo posljedica nadprosjeènog rasta cijena prehrambenih proizvoda i motornih goriva, koji èine znaèajan dio potrošaèke košarice. Nadalje, snažniji porast trgovine na malo odnosno domaæu potražnju ogranièava visoka nezaposlenost (mala zaposlenost), neizvjesnost u ostvarivanje buduæih dohodaka te naposljetku potrošaèki pesimizam.

U iduæim mjesecima uz bazni uèinak te s obzirom na turistièku sezonu oèekujemo nastavak blagih pozitivnih stopa rasta trgovine na malo, èemu bi trebao pridonijeti rast zaposlenosti zbog intenzivnijeg sezonskog zapošljavanja. S obzirom na to da je u razdoblju od 2008. do 2010. trgovina na malo bila negativna, realna stopa rasta od 2,0% koju oèekujemo u ovoj godini tek je naznaka oporavka. Preduvjet za zamjetniji oporavak trgovine na malo je oporavak tržišta rada.

mega-shoes.com.ua/
vanco.com.ua
bonacousa.com