Forex blog

U srpnju proizvoðaèke cijene na domaæem tržištu porasle 6,1 posto godišnje

Objavljeno: 10.08.2011., u kategoriji Forex blog

Iako je godišnji rast cijena proizvoðaèa na domaæem tržištu i dalje velikim dijelom posljedica viših cijena energije, udio ostalih kategorija u ukupnom rastu je sve veæi. Naime, iskljuèimo li cijene energije, cijene za ukupnu industriju na domaæem su tržištu porasle 4,4% godišnje. S druge pak strane cijene industrije na mjeseènoj razini, ako iskljuèimo energiju porasle su 0,2%, dok je rast cijena s ukljuèenom energijom bio manji (+0,1% mjeseèno). To potvrðuju i podaci prema GIG-u, koji pokazuju da je jedino u sektoru energije na mjeseènoj razini zabilježen pad cijena (-0,2% mjeseèno). Na godišnjoj pak razini cijene energije prema GIG-u bilježe najviši rast (+10,5%).

Prema podruèjima i odjeljcima NKD-a godišnjem rastu cijena na domaæem tržištu najviše su pridonijele više cijene u preraðivaèkoj industriji, koje su u odnosu na srpanj prošle godine porasle za 6,9 posto. Svojim rastom istièe se rast cijena proizvodnje prehrambenih proizvoda od 9,8%, proizvodnje duhanskih proizvoda od 10,8% te proizvodnje koksa i rafiniranih naftnih proizvoda od 23,3 posto. Sve kategorije NKD-a na godišnjoj su razini zabilježile rast cijena.

U odnosu na lipanj rast je zabilježen u kategorijama opskrbe elektriènom energijom, plinom, parom i klimatizacije (+0,9%) te opskrbe vodom (+2,2%), dok je u preraðivaèkoj industriji te rudarstvu i vaðenju zabilježen minimalan pad cijena (-0,1%).

U ovoj godini možemo oèekivati, uz više cijena energenata u odnosu na 2010. godinu, pojaèan utjecaj rasta cijena i drugih sastavnica (posebice prehrambenih proizvoda) na ukupan rast proizvoðaèkih cijena. Nadalje, podaci za prvo polugodište pokazuju da snažnije prelijevanje rasta proizvoðaèkih cijena na potrošaèke i dalje izostaje s obzirom da se trgovina na malo još uvijek nije oporavila.

kompozit.ua/
sisters.com.ua/
www.profshina.kiev.ua/