Forex blog

Stopa nezaposlenosti prema anketi o radnoj snazi 12,1 posto u zadnjem tromjeseèju 2010. godine

Objavljeno: 28.04.2011., u kategoriji Forex blog

Velika razlika izmeðu anketne i registrirane stope nezaposlenosti upuæuje na èinjenicu da znatan broj prijavljenih na Zavodu nije tamo radi zapošljavanja (oko jedne treæine prijavljenih) veæ da bi ostvarili odreðena socijalna prava. Uzme li se u obzir da jedan dio ostvaruje primanja od neprijavljenog rada, utjecaj je dvostruko negativan. Tako osim što se iz proraèuna izdvajaju sredstva za naknade za nezaposlene, prihod od neprijavljenog rada (siva ekonomije) ne ulazi u porezni sustav.

Aktivno stanovništvo u èetvrtom tromjeseèju iznosilo je 1,738 milijuna (18 tisuæa manje nego u istom tromjeseèju 2009.), od toga zaposlenih 1,528 milijuna, što je 66 tisuæa manje nego u zadnjem tromjeseèju 2009. Nakon što je u treæem tromjeseèju premašio 2 milijun, broj radno neaktivnih osoba nastavio je rasti pa omjer neaktivnog i aktivnog stanovništva iznosi 1,17, to jest na svaku aktivnu osobu statistièki dolazi 1,17 radno neaktivnih osoba. Takva slika ne samo da negativno utjeèe na produktivnost veæ i poveæava troškove države. Nadalje, kroz pad radno aktivnog uz istovremeni rast neaktivnog stanovništva, srednjoroèno i dugoroèno u pitanje dolazi i održivost postojeæeg mirovinskog sustava, posebno uzme li se u obzir i pogoršanje demografske slike Hrvatske. Osim toga, zabrinjavajuæa je i stopa zaposlenosti, koja iznosi niskih 40,5% te, što još više zabrinjava, ima trend pada.

S obzirom na podatke HZZ-a za prvo tromjeseèje ove godine i anketna stopa nezaposlenosti trebala bi nastaviti rasti, dok bi sezonsko zapošljavanje u drugom tromjeseèju trebalo utjecati na smanjivanje stope nezaposlenosti. Prema kraju godine oèekujemo zaustavljanje negativnih trendova na tržištu rada, ali nezaposlenost bi na razini cijele godine trebala biti na nešto višoj razini nego prošle godine. Nadalje, velika razlika izmeðu anketne i registrirane stope nezaposlenosti upuæuje na èinjenicu da znatan broj prijavljenih na Zavodu ostvaruje primanja od neprijavljenog rada. Buduæi da je prema Planu za 2010. godinu HZZ utrošio više od 1,5 milijardi kuna na rashode za prava za vrijeme nezaposlenosti, kao jedan od prioriteta svakako se nameæe potreba za provoðenjem mjera za suzbijanje sive ekonomije.

armadio.net.ua/
www.techno-centre.niko.ua
www.sisters.com.ua