Forex blog

Smanjenje kamatnih stopa na novoodobrene kunske kredite u veljaèi

Objavljeno: 29.04.2011., u kategoriji Forex blog

Prosjeèna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kunske kredite bez valutne klauzule u veljaèi je spuštena na 10,21% odnosno na razine iz listopada 2010. godine. Promatrano po roènosti vidljivo je uzrok takvim kretanjima pad prosjeènog kamatnjaka na novoodobrene kratkoroène kredite, buduæi da su iste zabilježile pad s 10,39 na 10,30%. Kamatna stopa na dugoroène kredite je poveæana s 8,76% na 8,97%, a poveæanje kod ovih kredita je generirano uglavnom u sektoru trgovaèka društva. Ipak, u strukturi novoodobrenih kunskih kredita prevladavaju kratkoroèni krediti pa je njihov utjecaj bio dominantan. Na godišnjoj razini kamatna stopa na novoodobrene kunske kredite bez valutne klauzule ima tendenciju pada, ali je ona izraženija kod trgovaèkih društava èije su se kamatne stope na kratkoroène kunske novoodobrene kredite smanjile za 1,31 postotni bod, a kod dugoroènih za 0,66 pb dok kod sektora stanovništva bilježimo stagnaciju (+0,03 pb) i kod dugoroènih i kod kratkoroènih kunskih kredita. Veæ uobièajeno, najviši udio i u veljaèi (gotovo 40% svih novoodobrenih kredita) imali su okvirni krediti stanovništvu odnosno krediti po tekuæim raèunima èija se prosjeèna kamatna stopa zadržava treæi mjesec za redom na razinama 13.17 posto.
Suprotno novoodobrenim kreditima bez valutne klauzule novoodobreni krediti s valutnom klauzulom zabilježili su mjeseèni rast prosjeène kamatne stope (s 7,5% na 6,7%), ali je ista još uvijek niža (za 0,54 postotnih bodova) u usporedbi s istim mjesecom 2010. godine. Prosjeèna kamatna stopa na novoodobrene stambene kredite stanovništvu zadržala se na najnižim razinama od rujna 2008. godine (6,01%). Na trend pada kamatnih stopa novoodobrenih kredita uz valutnu klauzulu utjeèe i smanjenje udjela kredita za kupnju automobila i hipotekarnih kredita koji se uglavnom odobravaju uz iznadprosjeèno visoke kamatne stope.
Treba takoðer spomenuti da su prosjeène kamatne stope na kunske depozite bez valutne klauzule nastavile s padom spustivši se na 1,59% odnosno na najniže razine od veljaèe 2006. Novoprimljeni kunski depoziti èinili su preko 50% novih depozita. Devizni depoziti u strukturi novoprimljenih depozita iznosili su u veljaèi 46,55% uz prosjeènu kamatu stopu 2,97% (razine s poèetka 2007. godine). Ipak prosjeène kamatne stope depozita uvjetovane su i èinjenicom da je veæina novoprimljenih depozita kratkoroèna, pa su i prosjeène kamatne stope relativno niske.

armadio.net.ua/
www.nayka.in.ua
www.sisters.com.ua