Forex blog

Razmjerno snažan pad industrijske proizvodnje u kolovozu

Objavljeno: 01.10.2011., u kategoriji Forex blog

Padu na godišnjoj razini pridonijele su sve sastavnice GIG-a, osim kapitalnih proizvoda, èija je proizvodnja i u kolovozu nastavila rasti (+6,7% godišnje). Najveæi pad zabilježila je proizvodnja intermedijarnih proizvoda (-9,4% godišnje), a slijede energija (-8,2% godišnje) i netrajni proizvodi za široku potrošnju (-2,9% godišnje).

U prvih osam mjeseci ove godine industrijska proizvodnja bilježi pad od 1,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pri èemu proizvodnja kapitalnih dobara najviše ublažava negativne trendove. Proizvodnja kapitalnih dobara porasla je u spomenutom razdoblju 5,9%, što predstavlja svijetlu toèku u razmjerno tmurnoj statistici industrijske proizvodnje. Blagi rast od 0,3% još je zabilježen kod netrajnih proizvoda za široku potrošnju, dok su sve ostale kategorije zabilježile pad.

Prema NKD-u, u prvih je osam mjeseci zabilježen pad u svim podruèjima, pri èemu je najveæi pad ostvaren u opskrbi elektriènom energijom, plinom, parom i klimatizaciji (-6,4%). U preraðivaèkoj industriji zabilježen je pad od 0,9%, pri èemu se istièe pad proizvodnje duhanskih proizvoda od 14,9%, proizvodnje koksa i rafiniranih naftnih proizvoda od 7,6% i proizvodnja elektriène opreme od 14,6 posto. Nepovoljnim kretanjima zasigurno je znaèajno pridonijelo i smanjenje proizvodnje ostalih prijevoznih sredstava (brodogradnja) od 3,8%, od èega ne treba oèekivati veliki doprinos niti u iduæem razdoblju zbog procesa restrukturiranja i privatizacije brodogradilišta.

Iako je u kolovozu zabilježen razmjerno visok pad industrijske proizvodnje, u iduæim mjesecima ipak oèekujemo pozitivnija kretanja zbog uèinka baznog razdoblja i rasta novih narudžbi. Ipak, oporavak proizvodnje i ove godine izostaje s obzirom na slabu domaæu potražnju, nisku konkurentnost i izvoznu orijentiranost (uslijed pogoršanja izgleda gospodarskog oporavka u eurozoni).

engi.kiev.ua
www.profshina.kiev.ua
teplostar.kiev.ua