Forex blog

Rast proizvodnosti rada u industriji

Objavljeno: 31.03.2011., u kategoriji Forex blog

S obzirom da zaposleni u preraðivaèkoj industriji èine gotovo 90% zaposlenih u industriji pad zaposlenosti od 4,9% najviše je pridonio ukupnom padu zaposlenosti u industriji. Iako je u veljaèi zabilježio solidan mjeseèni rast od 2,7%, sektor rudarstva i vaðenja na godišnjoj razini još uvijek obilježavaju razmjerno snažni negativni trendovi pa je zabilježen pad od 13,2 posto.

Buduæi da je fizièki obujam industrijske proizvodnje tijekom prva dva mjeseca ove godine, a u odnosu na isto razdoblje 2010. godine, pao nešto manje od pada zaposlenosti u industriji, proizvodnost rada (koja se raèuna kumulativno od poèetka godine) je pozitivna te iznosi 1,3%. Izuzev sijeènja, kada je industrijska proizvodnja ostvarila znaèajan pad (-5,3% prema izvornim indeksima), od prosinca 2009. godine, proizvodnost rada konstantno bilježi rast, dok je tijekom prvih jedanaest mjeseci bilježila pad. Tako se i na kretanju proizvodnosti rada može uoèiti da je na poèetku krizu zahvatila više realni sektor pa je industrijska proizvodnja odmah poèela bilježiti pad, dok su negativni trendovi na tržištu rada postali izraženiji tek u drugoj polovini 2009. godine.

Prema podruèjima NKD-a u veljaèi je najveæi rast proizvodnost zabilježen u sektoru rudarstva i vaðenja (+11,1%), a zatim u preraðivaèkoj industriji (+1,9%), dok je kod opskrbe elektriènom energijom zabilježen pad (-1,7 posto).

U ovoj godini oèekujemo da æe obujam industrijske proizvodnje ostvariti blagi rast u odnosu na prošlu godinu, dok bi zaposlenost u industriji trebala biti nešto niža s obzirom da kretanja u realnom sektoru ne upuæuju na moguænost znaèajnijeg kreiranja novih radnih mjesta. Posljedièno, proizvodnost rada bi trebala nastaviti rasti. Iako pozitivan, postojeæi trend rasta proizvodnosti je ciklièkog karaktera te ne upuæuje na promjenu strukture domaæe industrije i usmjeravanje na grane u kojima se ostvaruje visoka dodana vrijednost pa onda ne vodi ni prema poveæanju konkurentnosti domaæeg gospodarstva.

bonacousa.com
optom-obuv.com.ua/
www.bestcool.com.ua/