Forex blog

Propadaju banke u Europskoj uniji, hrvatske sigurne

Objavljeno: 11.10.2011., u kategoriji Forex blog

Guverner središnje banke iz Velike Britanije kazao je da njegovu zemlju potresa najozbiljnija financijska kriza još od tridesetih godina 20. stoljeæa, ako ne i najozbiljnija dosad, koju æe Velika Britanija, jednako kao i ECB, pokušati riješiti tiskanjem funti i otkupom loših plasmana od svojih banaka. Belgija æe nacionalizirati veliku Dexija banku, kako bi saèuvali 80 milijardi eura depozita, Danska je veæ nacionalizirala deset banaka, a tom nizu loših vijesti pridružila se i austrijska Erste banka koja je juèer najavila oko 800 milijuna eura gubitaka. Tržišta tek išèekuju detalje dogovora Angela Merkel – Nicolas Sarkozy od prošlog vikenda, jer su krediti ECB-a samo gašenje požara, a za stvarnu stabilizaciju eurozone oèekuje se dodatno ulaganje država u bankarski sektor.

Bojim se da je ovo poèetak procesa koji je najavio i MMF da æe zapadne banke smanjivati angažmane u srednjoj Europi i Rusiji radi potrebe da ojaèaju kapitalnu poziciju i likvidnost u matiènim zemljama, komentira dr. Žarko Primorac. Banke u Hrvatskoj nalaze se izvan liste ugroženih europskih banaka, bez obzira na to što neke njihove vlasnice gube kapital i kreditni rejting. Banke u RH jesu u nešto boljoj situaciji, jer su bolje kapitalizirane od veæine banaka u srednjoj Europi, kaže dr. Primorac.

Jednako kao i središnja banka i dr. Primorac ne oèekuje ozbiljnije udare na naše banke jer njihove vlasnice ne pokazuju signale da su njihovi rizici prema spomenutim zemljama previsoki. K tome plasmani njihovih sredstava u hrvatske podružnice su rentabilniji nego u njihovim zemljama maticama. Opisana se situacija može vrlo brzo promijeniti, ako rizici perifernih zemalja EU budu rasli, odnosno ako intervencije za dokapitalizaciju jednog broja zapadnih banaka budu kasnile. Situacija je dosta neizvjesna i bit æe jako opasno produži li se, kaže dr. Primorac.

Produžavanje agonije proizvodi strah, a to je, kaže, sada najveæi problem za eurozonu i njezine banke. Banke su ustrašene od dolazeæih rizika, ne samo rizika pojedinih zemalja, nego i korporativnih rizika i znaèajno smanjuju kreditiranje. Strah se prenosi na gospodarsku aktivnost koja opada, a time se smanjuje rast BDP-a i zaposlenost, što kao nusproizvod donosi strah kod stanovništva i ono manje troši. Kriza se tako poèinje hraniti najgorim od svih moguæih uzroka, a to je strah. Jednostavno smo upali u psihološki problem kada poèinje dominirati strah od straha, istièe dr. Primorac. Dužnièka kriza eurozone zasad se u Hrvatsku prelijeva kroz skuplji kapital, jer se na eurpskom tržištu novca èak ni država danas ne bi mogla zadužiti ispod 8 posto, što æe biti dodatni udarac na domaæu ekonomiju.

Beèki Erste prvi otpisao gubitke
Uprava Erste Groupa priznala je oko 627 milijuna eura gubitaka u Rumunjskoj, 762 milijuna eura u Maðarskoj te smanjila izloženost u vrijednosne papire problematiènih èlanica eurozone, što æe banci donijeti oko 800 mil. eura gubitaka u 2011. godini. Stipe Laæa, analitièar ST investa, kaže da potezi Erste Groupe ne bi trebali imati znaèajne negativne efekte na poslovanje Erste banke u Hrvatskoj. Jedini je ispravan put da se banke suoèe sa svim svojim problemima, i da poènu otpisivati ono što nije realno u bilanci. Problem cijele krize u eurozoni je što banke ne žele priznati gubitke, nego idu sa strategijom širi se i poziraj, i prolongiraju priznavanje gubitaka, èine to jer æe uprave banaka na virtualnim financijskim rezultatima ostvariti bonuse koje ne bi ostvarili da prikažu realni gubitak. Pozdravljam odluku Erste Groupe o otpisu jednokratnih troškova, i to je jedini ispravan put za izlaz iz krize, kaže Laæa.

Dr. Primorac pojašnjava da je pored opæih rizika koje su rezultat financijske krize u eurozoni Erste banka izložena prema mjerama koje provodi maðarska vlada. Zakoni koje donosi Maðarska jesu neobièni i prilièno pravno sumnjivi, ali banke moraju poduzeti mjere da neutraliziraju utjecaje takvih na svoje bilance, bez obzira kako æe se sve to skupa na kraju završiti. Taj razlog je, izgleda bio primaran da Erste smanji svoje financijske rezultate za ovu godinu i dokapitalizira svoju maðarsku podružnicu, istièe Primorac.

endorphone.com.ua
profshina.kiev.ua
www.baly.com.ua/