Forex blog

Prema prvoj procjeni BDP u prvom tromjeseèju zabilježio realan pad od 0,9 posto

Objavljeno: 30.05.2011., u kategoriji Forex blog

Obujam graðevinskih radova i dalje pada, potvrðujuæi da je graðevinska djelatnost još uvijek u dubokoj recesiji, ali i upuæuje na zakljuèak da æe i investicije nastaviti padati s obzirom da je graðevinski sektor prije krize generirao veliki dio investicija (oko 16% ).
Za razliku od prošle godine kada je pozitivan doprinos BDP-u dolazio od smanjenja razlike izmeðu uvoza i izvoza, u prvom æe tromjeseèju i to vjerojatno izostati buduæi da je robni izvoz zabilježio pad, a robni uvoz rast, dok usluge u prvom tromjeseèju nisu toliko znaèajne pa vjerojatno neæe uspjeti preokrenuti odnos izmeðu rasta izvoza i uvoza. Posljedica je to nepovoljno strukture izvoza (ali i uvoza) kao i niske konkurentnosti industrijskog i izvoznog sektora. Obzirom na pad proraèunskih rashoda u prvom tromjeseèju ne iskljuèujemo moguænost da i državna potrošnja, nakon rasta u posljednjem tromjeseèju, ponovno zabilježi realan godišnji pada djelujuæi tako prociklièki.
Nakon pada u prvom tromjeseèju, drugo tromjeseèje bi moglo donijeti blagi rast potaknut sezonskim zapošljavanjem i moguæim blagim rastom trgovine na malo. Meðutim, više stope rasta (oko 1,5%) oèekujemo tek u drugoj polovini godine s obzirom na oèekivano dobru turistièku sezonu i rast potrošnje turista, što bi se moglo pozitivno odraziti na maloprodaju. Na razini cijele godine oèekujemo stopu rasta od 1%, a pozitivan doprinos još uvijek oèekujemo od izvoza te investicija. Potencijalne prijetnje za ostvarivanje predviðenog rasta dolaze od odgode investicija i moguæeg nastavka smanjivanja zaposlenosti sa rastuæim pritiskom na javne financije.

mexes.com.ua
avtomaticheskij-poliv.net.ua/
www.service01.com.ua/