Forex blog

Porast tržišta elektronièkih komunikacija u RH u 2010.

Objavljeno: 02.03.2011., u kategoriji Forex blog

 U pokretnim komunikacijskim mrežama na kraju 2010. godine bilo je 6,362.106 korisnika, što predstavlja porast od 5,4 posto u odnosu na kraj 2009. te ujedno i poveæanja gustoæe korisnika sa 136,1 posto na kraju 2009. godine na 143,5 posto na kraju 2010. godine. Takoðer, treæi operator Tele2 poveæao je za 17,1 posto svoj tržišni udio u odnosu na 2009. godinu što pokazuje da na tržištu elektronièkih komunikacija u Republici Hrvatskoj postoje tri stabilna i kvalitetna operatora koji su krajnjim korisnicima u moguænosti ponuditi inovativne usluge visoke kvalitete, istièu iz HAKOM-a.

Navedeno je vidljivo i iz porasta broja prikljuèaka širokopojasnog pristupa Internetu u pokretnim komunikacijskim mrežama kojih je na kraju 2010. godine bilo 328.389, odnosno 30,2 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Djelotvorno natjecanje na tržištu pokretnih komunikacijskih mreža vidljivo je, uz poveæanje broja prikljuèaka širokopojasnog pristupa Internetu kojem su doprinijela sva tri operatora pokretnih mreža, i u broju prenesenih brojeva kojih je na kraju 2010. godine bilo 194.892 odnosno 76,8 posto više nego na kraju 2009. godine.

Na tržištu nepokretnih komunikacijskih mreža postoji veæi broj operatora koji su krajnjim korisnicima u moguænosti ponuditi punu paletu usluga (javno dostupna telefonska usluga, usluga širokopojasnog pristupa Internetu i IPTV usluga). Novi operatori su na kraju prošle godine imali 587.522 korisnika što predstavlja tržišni udio od 31,2 posto odnosno porast od 17,4 posto u odnosu na prethodnu godinu. Nepokretne komunikacijske mreže su, jednako kao i pokretne, zabilježile porast u broju prenesenih brojeva, a kojih je na kraju 2010. godine bilo 29,1 posto više nego godinu prije.

Lagani pad od 1,6 posto u broju korisnika usluge predodabira operatora (CPS – Carrier Preselection) povezan je s porastom broja izdvojenih lokalnih petlji od 7,9 posto u odnosu na kraj 2009. godine. Naime, novi operatori se u sve veæoj mjeri koriste naprednijim veleprodajnim opcijama odnosno uslugama kojima su krajnjim korisnicima uz javno dostupnu telefonsku uslugu (poput CPS-a) u moguænosti ponuditi i ostale usluge, odnosno usluge širokopojasnog pristupa Internetu i IPTV-a.

Osim u pokretnim komunikacijskim mrežama, tijekom 2010. godine je došlo do porasta broja prikljuèaka širokopojasnog pristupa Internetu i u nepokretnim komunikacijskim mrežama. Zabilježeni broj prikljuèaka na kraju 2010. godine iznosio je 803.823, odnosno 17,4 posto više u odnosu na kraj 2009. godine. Do porasta je došlo u svim županijama, što pokazuje da operatori svoje usluge nude na èitavom teritoriju Republike Hrvatske, zakljuèuju iz HAKOM-a.

Ukupan broj prikljuèaka širokopojasnog pristupa Internetu iznosio je 1,132.212 na kraju prošle godine.

www.farkopi.com/
service01.com.ua
stuloff.com.ua