Forex blog

Popis stanovništva poèinje 1. travnja

Objavljeno: 30.03.2011., u kategoriji Forex blog

 U DZS-u navode da æe se Popis stanovništva provesti prema stanju na dan 31. ožujka u 24 sata, a graðani æe odgovarati na 45 pitanja, meðu kojima i na nekoliko novih u odnosu na popis 2001. Tako æe se ove godine tražiti OIB ili broj osobne iskaznice, namjera prisutnosti ili odsutnosti iz mjesta popisa, a pitanja æe obuhvatiti i informatièku pismenost te pripadnost braènim, izvanbraènim ili istospolnim zajednicama. Ostala pitanja odnosit æe se, kao i tijekom prethodnih popisa, na podatke o spolu, mjestu i godini roðenja, nacionalnosti, vjeroispovijesti, obrazovanju, prihodima, stambenim uvjetima te vlasništvu nad nekretninama.

Popisom æe biti obuhvaæeni hrvatski državljani, strani državljani i osobe bez državljanstva koje imaju prebivalište u Hrvatskoj, bez obzira nalaze li se u vrijeme popisa u Hrvatskoj ili inozemstvu. Graðani su obvezni odazvati se popisu, a odbijanje davanja podataka, kao i netoèni ili nepotpuni podatci smatrat æe se prekršajem kažnjivim s 300 do 800 kuna.

Popisivanje neæe obuhvatiti osobe koje imaju prebivalište u Hrvatskoj, ali su odsutne dulje od jedne godine. Neæe biti obuhvaæeni ni oni koji imaju boravište u Hrvatskoj kraæe od jedne godine i ne namjeravaju dulje od toga ostati, te studenti koji studiraju u inozemstvu. Neæe biti obuhvaæeno niti diplomatsko osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, kao ni predstavnici meðunarodnih organizacija i tijela te èlanovi njihovih obitelji koji s njima borave u Hrvatskoj.

Popisivanje na terenu poèinje 1. travnja u 8 sati, a provodit æe ga 15.000 popisivaèa i 2000 kontrolora koji su prošli obuku i položili test. Radi identifikacije i onemoguæavanja eventualnih zloupotreba, svaki popisivaè imat æe sa sobom ovlaštenje kojim dokazuje svoj status. Takoðer, svaki æe popisivaè sa sobom nositi kovèežiæ s logom Popisa pa æe popisivaèi i tako biti prepoznatljivi graðanima.

Tehnièku dokumentaciju, na temelju koje æe popisivaèi jednoznaèno moæi identificirati protezanje ulica i kuæne brojeve, izradila je Državna geodetska uprava. Dokumentacija sadrži skice popisnih krugova koje æe i pri eventualno pogrešno oznaèenim ulicama i kuænim brojevima na terenu omoguæiti izvršenje popisa.

 Rijeè je o najopsežnijem izvoru podataka o stanovništvu, kuæanstvima, obiteljima i stanovima, koje se provodi redovito u desetogodišnjim razmacima od 1961. godine u Republici Hrvatskoj. Državni zavod za statistiku istièe da æe prikupljeni individualni podatci biti tajni, te da je iskljuèena bilo kakva druga njihova upotreba osim u statistièke svrhe.

Prema zadnjem popisu iz 2001., Hrvatska je imala 4.437.460 stanovnika, od toga 2.135.900 muškaraca i 2.301.560 žena. U odnosu na 1991. broj stanovnika bio je manji 2,9 posto, smanjen je i broj privatnih kuæanstava, dok je porastao broj stanova.

Ovogodišnji popis stajat æe 174,9 milijuna kuna i bit æe 33 milijuna kuna skuplji od zadnjeg popisa iz 2001. godine. Prvi preliminarni rezultati bit æe objavljeni 30. lipnja ove godine.

concept-mebel.kiev.ua
optom-obuv.com.ua
www.babyforyou.org/