Forex blog

Popis stanovništva æe kasniti zbog natjeèaja

Objavljeno: 04.02.2011., u kategoriji Forex blog

Prema saznanjima Jutarnjeg lista realno je oèekivati da æe popis kasniti jer, tvrde vlasnici tiskara, više ne postoji moguænost da se 9,5 milijuna potrebnih obrazaca tiska na vrijeme.

Popratni materijali, prema natjeèajnoj dokumentaciji, morali su biti otisnuti do 31. sijeènja, a glavni formulari otisnuti i distribuirani na gotovo 120 jedinica diljem Hrvatske izmeðu 7. i 16. ožujka.

Državni zavod za statistiku sada æe morati raspisati novi natjeèaj za taj posao vrijedan oko 1,5 milijuna kuna, poštovati zakonske rokove i procedure, a tiskari upozoravaju da se samo papir, koji još nije naruèen, èeka tri do èetiri tjedna.

Narodne novine, kao jedna od odbijenih tiskara, su 5. sijeènja uložile žalbu tvrdeæi da Reprint uopæe nije mogao uæi u konkurenciju jer nije ponudio kvalitetu papira traženu u natjeèaju. U Reprintu kažu da su dostavili uzorak papira i da je, prema rješenju DZS-a, prošao sve njihove tehnièke provjere i testove.

www.luxpom.com
stuloff.com.ua
profshina.kiev.ua