Forex blog

Ponovni rast tržišnog teèaja EUR/USD

Objavljeno: 01.02.2011., u kategoriji Forex blog

Trgovanje je otvoreno na razini od 1,358 dolara za euro i konstantno je rastao tijekom dana te je dosegao 1,374 dolara za euro krajem dana. Tako se teèaj ponovno vratio na razine iz druge polovine prošlog tjedna.

Iako je situacija u Egiptu još uvijek neizvjesna, na tržištima je ipak prevladao utjecaj dobrih ekonomskih pokazatelja i optimistièna oèekivanja vezano uz današnju objavu kretanja preraðivaèkog sektora u eurozoni i SAD-u. Posljedièno, ponovno je porasla potražnja za riziènijim ulaganjima, pa su se intenzivirali aprecijacijski pritisci na euro u odnosu na dolar.

U ponedjeljak je došlo do blage korekcije teèaja EUR/HRK. Nakon otvaranja tržišta, kuna je deprecirala do razina oko 7,425 kuna za euro nakon èega je uslijedila korekcija, uzrokovana poglavito poveæanom ponudom deviza sa strane korporativnog i bankarskog sektora. Dan je zatvoren na razinama oko 7,416 kuna za euro. Srednji teèaj za utorak iznosi 7,415969 kuna za euro.

magazinpoliva.kiev.ua/
teplostar.kiev.ua/
sisters.com.ua