Forex blog

Pokrivenost uvoza izvozom u 2010. gotovo 60 posto

Objavljeno: 02.02.2011., u kategoriji Forex blog

U zadnjem tromjeseèju 2010. robni izvoz je porastao 26,6%, a robni uvoz tek 3,9% u odnosu na isto tromjeseèje 2009. godine. Iako su ovakva kretanja ciklièke prirode te nisu rezultat poveæanja konkurentnosti hrvatskog izvoznog sektora, ona su ipak dobrodošla s obzirom da æe pozitivno utjecati na tekuæi raèun bilance plaæanja i BDP u posljednjem tromjeseèju.

I na razini cijele 2010. kretanja su slièna. Zbog oporavka naših najvažnijih izvoznih tržišta, zemalja Europske unije, i posljediènog rasta inozemne potražnje, izvoz je ostvario visoku godišnju stopu rasta od 18,2 posto. Ipak, s obzirom na bazni uèinak, odnosno visoku stopu pada u 2009. (-21,4%), izvoz se još uvijek nije vratio na pretkrizne razine. S druge strane, nepovoljna kretanja u realnom sektoru i na tržištu rada zadržavali su domaæu potražnju razmjerno niskom pa je uvoz zabilježio godišnji pad od 0,6 posto. Zbog visoke stope pada u 2009. godini i nastavka negativnih kretanja u 2010. godini, u odnosu na pretkriznu 2008. uvoz je manji za 27,3 posto.

Promotrimo li izvoz i uvoz po sektorima i odsjecima SMTK, vidimo da je najznaèajniji doprinos rastu izvoza u 2010. došao od izvoza ostalih prijevoznih sredstava (brodogradnja), èiji doprinos ukupnom rastu robnog izvoza iznosi 37,9 posto. Odnosno, kada bi smo iz strukture iskljuèili izvoz ostalih prijevoznih sredstava, izvoz roba bi u 2010. umjesto 18,2% porastao 12,4 posto. Ista skupina, dakle, Strojevi i prijevozna sredstva, ostvarila je najsnažniji utjecaj na pad robnog uvoza. Unutar te skupine posebno se istièe pad uvoza cestovnih vozila od 18,9 posto. Pad uvoza najviše je ublažen rastom uvoza mineralnih goriva i maziva od 10,5%, što je zasigurno dijelom posljedica viših cijena sirovina na svjetskim tržištima, te rastom uvoza kemijskih proizvoda od 13,4 posto.

S obzirom na rast izvoza i istovremeni pad uvoza, u 2010. se smanjio deficit vanjskotrgovinske razmjene za 19,1% u odnosu na 2009. godinu, dok se pokrivenost uvoza izvozom poveæala na gotovo 60 posto. U ovoj godini takoðer oèekujemo nastavak snažnijeg rasta robnog izvoza od uvoza, ali razlika više neæe biti toliko izražena. Iako æe rast uvoza na pretkrizne razine sprjeèavati još uvijek slaba domaæa potražnja, ipak oèekujemo rast u odnosu na 2010. godinu. S druge strane, ogranièena struktura i razmjerno visoka baza ogranièavat æe rast izvoza.

www.madagaskar.kiev.ua/
www.t-marka.ua
sisters.com.ua/