Forex blog

Pad teèaja EUR/USD na dnevnoj razini

Objavljeno: 26.08.2011., u kategoriji Forex blog

Nakon aprecijacije domaæe valute naspram eura zadnja dva dana, u èetvrtak je došlo do korekcije teèaja EUR/HRK. Teèaj je nakon otvaranja na razinama oko 7,467 kuna za euro poveæanom potražnjom za devizama sa strane bankarskog i korporativnog sektora dospio na razine oko 7,480 kuna za euro, gdje je i zatvorio dan.

Srednji teèaj EUR/HRK na teèajnici HNB-a za danas iznosi 7,480322 kuna za euro.

www.fiat-avto.com.ua
showroom-kiev.com.ua
winnerlex.com.ua/