Forex blog

Nastavljena blaga aprecijacija domaæe valute prema euru

Objavljeno: 16.03.2011., u kategoriji Forex blog

Nakon otvaranja na razinama oko 7,388 kuna za euro, nastavljena je poveæana ponuda deviza, poglavito sa strane institucionalnog sektora i bankarskog sektora.

Teèaj je zatvorio dan na razinama nešto iznad 7,380 kuna za euro. Srednji teèaj za srijedu iznosi 7,396812 kuna za euro.

Juèerašnjeg dana vrijednost jedinstvene europske valute prema amerièkom dolaru nije zabilježila znaèajnije promjene. U prvoj polovici dana nakon objave kako je ZEW indeks investitorskog povjerenja u Njemaèkoj pao prvi put u èetiri mjeseca, što se nije oèekivalo, ojaèali su deprecijacijski pritisci na euro i spustili EUR/USD do 1,386 dolara za euro (s poèetnih 1,399 dolara za euro).

U nastavku dana teèaj je porastao prema razinama s poèetka dana te ujedno ostao nepromijenjen na dnevnoj razini. Danas tijekom jutra trgovalo se na razinama oko 1,398 dolara za euro.

www.endorphone.com.ua
www.profshina.kiev.ua
teplostar.kiev.ua/