Forex blog

Nastavak pada broja zaposlenih u graðevinarstvu

Objavljeno: 26.05.2011., u kategoriji Forex blog

Uzmemo li u obzir vrstu graðevina u ožujku su u strukturi izdanih dozvola za graðenje prevladavale dozvole za graðenje zgrada (88,9%), dok je 11,1% dozvola izdano za ostale graðevine. U usporedbi sa ožujkom 2010. godine broj izdanih dozvola za gradnju novih zgrada zabilježio je rast od 8% (stambene zgrade bilježe godišnji rast od èak 14% dok nestambene zgrade bilježe snažan pad od skoro 19%). Prema vrstama graðenja, 81,8% odobrenja izdano je za novogradnju, dok je18,2% izdano za rekonstrukcije.
U skladu s zabilježenim trendovima kod izdanih odobrenja za graðenje, broj zaposlenih u graðevinarstvu bilježi uzastopan pad na godišnjoj razini veæ 19 mjeseci. U ožujku, po prvi put u posljednjih godinu dana, pad broja zaposlenih iznosi ispod 10% (9,8%). Prema vrstama graðevina, broj zaposlenih na gradnji zgrada i dalje bilježi najveæi dvoznamenkasti pad (13,7%), dok broj zaposlenih na gradnji graðevina niskogradnje bilježi pad oko 7,8%, a broj zaposlenih na specijaliziranim graðevinama bilježi najblaži pad od 6,5 posto.

www.4football.com.ua
www.militarycenter.com.ua/
optnow.com.ua/