Forex blog

Na domaæem tržištu zabilježeno jaèanje kune u odnosu na euro

Objavljeno: 08.06.2011., u kategoriji Forex blog

Takve vijesti juèer su najznaèajnije utjecale na kretanja na svjetskim deviznim tržištima. Trgovanje je otvoreno na razini teèaja EUR/USD od 1,458 dolara za euro da bio do kraja dana teèaj porastao na 1,469 dolara za euro, što je njegova najviša razina u posljednjih mjesec dana. Razmjerno visoke razine na kojima se zadržava teèaj EUR/USD posljedica su i oèekivanja da æe referentna kamatna stopa u eurozoni još dulje vrijeme ostati viša od one u SAD-u.

U utorak je poveæana ponuda deviza, poglavito sa strane bankarskog sektora, uzrokovala aprecijaciju domaæe valute naspram eura. Tako je teèaj EUR/HRK  dan zatvorio na razinama oko 7,443 kuna za euro. Srednji teèaj za srijedu iznosi 7,450509 kuna za euro.

www.mexes.com.ua
rbt.com.ua
www.docservis.com.ua/