Forex blog

Konaèni podaci: Realan pad BDP-a u prvom tromjeseèju 0,8 posto godišnje

Objavljeno: 20.06.2011., u kategoriji Forex blog

Podaci o kretanja sastavnica BDP-a pokazuju da su sve komponente bruto domaæeg proizvoda prema rashodnoj metodi zabilježile realan pad u odnosu na prvo tromjeseèje prošle godine. Nakon dva tromjeseèja rasta, najveæa komponenta BDP-a – potrošnja kuæanstava zabilježila je blagi pad od 0,1 posto. Na nepovoljna kretanja osobne potrošnje upuæivali su podaci iz realnog sektora (pad trgovine na malo od 0,4% godišnje) potaknuti rastom nezaposlenosti te realnim padom neto plaæa. Iako je oèekivan, posebno zabrinjava nastavak razmjerno visokog pada bruto investicija u fiksni kapital deveto uzastopno tromjeseèje. Meðutim, stope pada sve su manje pa su u prvom tromjeseèju investicije pale za 6,7% godišnje.
Pad investicija ne iznenaðuje s obzirom na ogranièenu moguænost potrošnje države (koja je u prvom tromjeseèju smanjena za 0,9% godišnje) te izostanak snažnijih privatnih investicija što je posljedica dugoroènih problema uzrokovanih visokim administrativnim barijerama i nedovoljnim razvijanjem poduzetnièke klime. Prema djelatnostima, na pad investicija vjerojatno se i dalje najsnažnije reflektira pad u graðevinarstvu od 11% godišnje. Nakon što je tijekom cijele prošle godine rastao te èesto bio jedina svijetla toèak u strukturi BDP-a, izvoz roba i usluga u prvom tromjeseèju je pao 11,1%, a negativna stopa je zabilježena i kod uvoza roba i usluga koji se smanjio za 5,3 posto.
Deveto tromjeseèje za redom i domaæi proizvod izražen prema bruto dodanoj vrijednosti ostvario je pad, i to od 0,9% godišnje. Tome je uglavnom pridonio snažan pad u graðevinskom sektoru od 11 posto. Financijsko posredovanje, poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge ponovno bilježe rast (+1,3%), a od poèetka krize ovaj je sektor samo u prvom tromjeseèju 2010. zabilježio pad. Rast je još zabilježen u djelatnosti Poljoprivreda, lov, šumarstvo i ribolov (+1,5%) te Prijevoz skladištenje i veze (+0,7%).
Nakon pada u prvom tromjeseèju, drugo tromjeseèje bi moglo donijeti blagi rast potaknut sezonskim zapošljavanjem i moguæim blagim rastom trgovine na malo. Na to upuæuju i makroekonomski podaci iz travnja koji pokazuju realan rast maloprodaje od 3,7% godišnje, rast industrijske proizvodnje od 0,2% godišnje te rast izvoza roba od 34,4% godišnje. Meðutim, više stope rasta (oko 1,5%) oèekujemo tek u drugoj polovini godine s obzirom na oèekivano dobru turistièku sezonu i rast potrošnje turista, što bi se moglo pozitivno odraziti na maloprodaju. Na razini cijele godine oèekujemo stopu rasta od 1%, a pozitivan doprinos još uvijek oèekujemo od izvoza te investicija. Potencijalne prijetnje za ostvarivanje predviðenog rasta dolaze od odgode investicija i moguæeg nastavka smanjivanja zaposlenosti s rastuæim pritiskom na javne financije.

mexes.com.ua/
www.yarema.ua/
emozzi.com.ua/