Forex blog

Konaèni podaci potvrdili prvu procjenu BDP-a

Objavljeno: 20.09.2011., u kategoriji Forex blog

Kao što smo i oèekivali, rastu BDP-a pridonijela je potrošnja kuæanstava i države te neto izvoz. Potrošnja kuæanstava porasla je 0,6% godišnje, na što je upuæivao rast maloprodaje te dobri pokazatelji u turistièkoj predsezoni. Meðutim, rast potrošnje kuæanstava i dalje je slab, posebno uzme li se u obzir visoki pad 2009. godine (-8,5%) te je daleko od stvarnog oporavka. Rast rashoda države u drugom tromjeseèju upuæivao je na rast državne potrošnje, što su i potvrdili podaci koje je objavio DZS. Tako je državna potrošnja porasla 1,7% godišnje, ali je i tijekom krize bila razmjerno konstantna kategorija (u 2009. je porasla 0,2%, a u 2010. se smanjila 0,8%).

Iako je izvoz roba i usluga zabilježio blagi rast (+1,1% godišnje), to je bilo dovoljno za pozitivan doprinos neto izvoza s obzirom da je uvoz zabilježio pad od 6% godišnje. Negativni saldo roba i usluga u drugom je tromjeseèju ove godine znatno manji nego u istom tromjeseèju prošle godine (-860 milijuna kuna u usporedbi s -3,2 milijarde kuna u drugom tromjeseèju 2010.). S druge strane, bruto investicije u fiksni kapital i dalje su u negativnom teritoriju te su zabilježile pad od 7,3% godišnje. Pozitivna godišnje promjena investicija posljednji je put zabilježena u zadnjem tromjeseèju 2008. godine.

Pogled na bruto dodanu vrijednost pokazuje da je u drugom tromjeseèju jedino u graðevinarstvu zabilježen pad, i to od 10,2% godišnje. Kao i kod investicija, negativne stope rasta graðevina bilježi konstantno od prvog tromjeseèja 2009. godine. Ostale djelatnosti zabilježile su blagi rast, pri èemu se istièe realan rast od 4,7% godišnje kod hotela i restorana, što vjerojatno potvrðuje dobru turistièku predsezonu.

U drugoj polovici godine oèekujemo nešto povoljnija kretanja. Treæe tromjeseèje vjerojatno æe donijeti intenziviranje rasta BDP-a s obzirom na uspješnu središnju turistièku sezonu (promatrajuæi broj dolazaka i noæenja turista). Tako u treæem tromjeseèju oèekujemo realni rast BDP-a od oko 1,5%, dok je u zadnjem tromjeseèju ponovno izgledno blago usporavanje rasta, na što upuæuju i globalna kretanja. Pozitivan doprinos oèekujemo od svih sastavnica BDP-a, pri èemu oèekujemo i poèetak oporavka investicija, ali i blago usporavanje rasta kod izvoza. S obzirom na još uvijek razmjerno nepovoljna kretanja na tržištu rada, ne vidimo moguænost bitnog oporavka domaæe potražnje, ali bi zbog uèinka baznog razdoblja osobna potrošnja mogla i dalje bilježiti blage stope rasta. Na razini cijele godine oèekujemo stopu rasta od 1 posto. Potencijalne prijetnje za ostvarivanje predviðenog rasta dolaze od odgode investicija i moguæeg nastavka smanjivanja zaposlenosti s rastuæim pritiskom na javne financije.

europosud.ua/
rbt.com.ua
stuloff.com.ua