Forex blog

Javni dug središnje države na kraju studenog 2010. godine 129,9 milijardi kuna

Objavljeno: 29.03.2011., u kategoriji Forex blog

Na kraju studenog 2010. dug središnje države, koji èini najveæi dio ukupnog javnog duga, iznosio je 129,9 milijardi kuna. U odnosu na kraj listopada dug je porastao za gotovo 4 milijarde kuna, što je uglavnom posljedica izdanja državne obveznice na domaæem tržištu u iznosu 4 milijarde kuna te rasta duga po osnovi izdanih trezorskih zapisa za nešto više od milijardu kuna. U odnosu na studeni 2009. dug središnje države je porastao za 20,9 milijardi kuna ili 19,2%, èemu su najviše pridonijela domaæa i inozemna izdanja obveznica te obveze po trezorskim zapisima. Tako je tijekom prošle godine na domaæem tržištu izdano 9 milijardi kuna kunskih obveznica i milijardu eura obveznica uz valutnu klauzulu, dok je na inozemno tržište država izašla samo jednom zaduživši se za 1,25 milijardi dolara. Tako je u odnosu na studeni 2009. dug na temelju izdanih domaæih obveznica porastao za 10,7 milijardi kuna, a na temelju izdanih obveznica na inozemnim tržištima za 4,8 milijardi kuna (+18,7%). Nadalje, dug po osnovi izdanih trezorskih zapisa porastao je za nešto više od 4 milijarde kuna (23,2%).
I dug izvanproraèunskih fondova nastavlja rasti, ali s obzirom da èini mali dio ukupnog duga, njegov utjecaj nije velik. Na kraju studenog iznosio je 6,3 milijarde kuna, što je 2,3% više na mjeseènoj razini te 13,9% više nego na kraju studenog 2009. godine.
Gospodarski pad i posljedièno smanjenje prihoda proraèuna utjecali su na visoke potrebe države za financiranjem. Stoga, dug središnje države u prošloj je godini zabilježio razmjerno snažan rast pa je i udio duga u BDP-u porastao. Oèekujemo da æe podaci za kraj godine pokazati da je dug opæe države (središnja država, izvanproraèunski fondovi i lokalna država) dosegnuo 5,3% BDP-a.
Tijekom ove godine javni dug æe nastaviti rasti s obzirom da potrebe države, prema Strategiji upravljanja javnim dugom, iznose nešto manje od 29 milijardi kuna. Taj iznos je umanjen za 8 milijardi kuna izdanjem euroobveznice u ožujku, a za financiranje dijela ostatka Ministarstvo financija je najavilo još jedan izlazak na inozemno tržište u prvoj polovini ove godine, a ne iskljuèujemo niti izdanje obveznice na domaæem tržištu u drugoj polovini godine. Potencijalne obveze èini i visok iznos jamstava, a obveze po izdanim trezorskim zapisima refinancirat æe se na redovnim aukcijama.

dekorde.com/
pharmacity.com.ua
www.babyforyou.org