Forex blog

Inozemni dug Hrvatske lani poveæan za 1,2 milijarde eura

Objavljeno: 05.04.2011., u kategoriji Forex blog

Analitièari središnje banke pritom napominju da je u taj iznos ukljuèen i dug koji je dosad imao karakter kružnih ulaganja (1,3 milijardi eura) s obzirom da je krajem 2010. ukinuta inozemna pravna osoba putem koje su provedena navedena ulaganja tijekom 2008. i 2009., nakon èega taj dug više nema kružni karakter te je pripisan ukupnom stanju inozemnog duga. Inozemni je dug tijekom prošle godine poveæan za 1,2 milijarde eura, no, znatan dio tog rasta (800 milijuna eura) rezultat je meðuvalutnih i drugih prilagodbi, a nova su korištenja tijekom 2010. nadmašila otplate za 300 milijuna eura, navode analitièari HNB-a u najnovijem Biltenu. Dodaju i da je intenzitet zaduživanja domaæih sektora posebno bio izražen u èetvrtom tromjeseèju, kada su neto transakcije iznosile 800 milijuna eura. (H)

www.barkar.com.ua/
oculusclinic.com/
bonacousa.com