Forex blog

Graðevina: U sijeènju pad radova 8 posto

Objavljeno: 24.03.2011., u kategoriji Forex blog

Sijeèanj je bio 22. mjesec zaredom u kojem fizièki obujam graðevinskih radova mjeren odraðenim satima radnika na gradilištima pao na godišnjoj razini.

Prema vrstama graðevina, na zgradama je u sijeènju odraðeno 49 posto ukupnih sati rada, a na ostalim graðevinama 51 posto. Prema vrsti gradnje, na novim graðevinama odraðeno je 60 posto ukupnih sati rada, a na rekonstrukcijama, popravcima i održavanju 40 posto.

www.docservis.com.ua
www.pro-service.com.ua/
babyforyou.org