Forex blog

Godišnji realan rast trgovine na malo 3,7 posto

Objavljeno: 03.06.2011., u kategoriji Forex blog

Posljednji rezultati trgovine na malo bili su iznad tržišnih oèekivanja, a osim uèinka baznog razdoblja zasigurno su posljedica i èinjenice da je Uskrs te predblagdanska i blagdanska potrošnja ove godine bila u travnju. Travanj uobièajeno donosi i poveæanje zaposlenosti i smanjenje nezaposlenosti pa se pozitivan efekt s tržišta rada barem dijelom prelio na maloprodaju. Osim toga, veæ objavljeni podaci iz turistièkog sektora i snažan rast noæenja turista (+25% na godišnjoj razini) u promatranom mjesecu upuæuju na zakljuèak da je relativno dobrim rezultatima u segmentu trgovine na malo pomogla i potrošnja turista.

Ipak, konaèna objava podataka o kretanju trgovine na malo po trgovaèkim strukama mogla bi pokazati da potrošaèi i dalje svoj dohodak usmjeravaju u tzv. racionalnu potrošnju zadovoljavajuæi osnovne životne potrebe. Naime, relativno visoki udio u potrošaèkoj košarici te u strukturi trgovine na malo èine prehrambeni proizvodi te goriva i maziva, a oni su i u travnju bilježili iznad prosjeèni rast cijena. Nadalje, snažniji porast trgovine na malo odnosno domaæu potražnju ogranièava visoka nezaposlenost (mala zaposlenost), pad realnog raspoloživog dohotka, neizvjesnost u ostvarivanje buduæih dohodaka te naposljetku potrošaèki pesimizam.

U iduæim mjesecima uz bazni uèinak te s obzirom na turistièku sezonu oèekujemo nastavak pozitivnih stopa rasta trgovine na malo, èemu bi trebao pridonijeti rast zaposlenosti zbog intenzivnijeg sezonskog zapošljavanja. S obzirom na to da je u razdoblju od 2008. do 2010. trgovina na malo bila negativna, realna stopa rasta od 2,0% koju oèekujemo u ovoj godini tek je naznaka oporavka. Preduvjet za zamjetniji oporavak trgovine na malo ipak je oporavak tržišta rada.

www.mexes.com.ua
www.avtomaticheskij-poliv.com.ua/
emozzi.com.ua/