Forex blog

Godišnji rast noæenja 5,8 posto u prvih sedam mjeseci

Objavljeno: 14.09.2011., u kategoriji Forex blog

Promatrajuæi kumulativno, u prvih sedam mjeseci ove godine Hrvatsku je posjetilo 6,3 milijuna turista, što je 7,9% više nego u prvih sedam mjeseci 2010. godine, koji su ostvarili 30,9 milijuna noæenja, što je godišnje 5,8% više. Ove brojke pokazuju da je u promatranom razdoblju bitno nadmašena prošla godina. Kao i u srpnju, rast fizièkih pokazatelja primarno je posljedica rasta broja dolazaka i noæenja stranih turista, što ne èudi s obzirom na brži gospodarski oporavak naših najvažnijih tržišta (Njemaèka, Austrija, Slovenija).

U strukturi noæenja stranih turista u razdoblju od sijeènja do srpnja dominirali su turisti iz Njemaèke s udjelom od 19,7% u ukupnom broju noæenja stranih turista, a slijede Slovenci (13,8%), Austrijanci (9,2%), i Èesi (8,7%). Turisti iz ovih èetiriju zemalja èine nešto više od polovice turista u Hrvatskoj pa možemo zakljuèiti da hrvatski turizam obilježava visoka koncentriranost na razmjerno mali broj zemalja. Nadalje, prosjeèan broj noæenja po dolasku u prvih je sedam mjeseci ove godine iznosio 4,9 dana (3,5 kod domaæih turista te 5,1 kod stranih), što odskaèe od rezultata u istom razdoblju u zadnjih deset godina, kada je prosjeèan broj noæenja po dolasku iznosio oko 5,5 dana. Veæi broj dolazaka i noæenja te kraæi boravak nego prošle godine pokazuju da se turisti nisu bili spremni odreæi putovanja unatoè nesigurnoj gospodarskoj situaciji, ali su odluèili skratiti boravak.

Kao i u prošloj godini u kojoj je zabilježen razmjerno snažan rast fizièkih pokazatelja u turizmu, sliène trendove, odnosno rast broja dolazaka i noæenja oèekujemo i u ovoj godine. Meðutim, za razliku od 2010. kada rast fizièkih pokazatelja nije pratio i rast prihoda od turizma, u ovoj godini i u tom segmentu oèekujemo povoljnije rezultate i rast od oko 6% godišnje. To æe se pozitivno odraziti na tekuæi raèun bilance plaæanja.

europosud.ua
rbt.com.ua/
stuloff.com.ua/