Forex blog

Godišnji rast izvoza roba u srpnju

Objavljeno: 01.09.2011., u kategoriji Forex blog

Tijekom prvih sedam mjeseci ove godine kretanje izvoza roba nije pokazivalo jasan trend (godišnje stope rasta izmjenjivale su se s godišnjim stopama pada), dok je uvoz u razdoblju od sijeènja do svibnja ostvarivao blage pozitivne godišnje stope rasta, da bi u zadnja dva mjeseca bilježio pad. Posljedièno, u razdoblju od sijeènja do srpnja izvoz roba je porastao za 3%, a uvoz roba tek minimalno, za 0,1% godišnje. Rast izvoza je bio potaknut izvozom koksa i rafiniranih naftnih proizvoda (+18,6%), izvozom strojeva i ureðaja (+19,2%) te kemikalija i kemijskih proizvoda (+17,1%). S druge strane, vrijednosno najznaèajnija komponenta izvoza – proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava (brodogradnja) – u prvih je sedam mjeseci pala za 5,8% godišnje. Tako je, iskljuèimo li ostala prijevozna sredstva, izvoz roba porastao 4,7% godišnje (u usporedbi s 3%, koliko iznosi ukupni godišnji rast tijekom prvih sedam mjeseci).

S druge strane, rastu uvoza u prvih sedam mjeseci znaèajno je doprinio rast u vrijednosno najznaèajnijoj kategoriji – vaðenje sirove nafte i prirodnog plina (+17,2% godišnje), na što su utjecale i više cijene energenata nego prošle godine. I u drugoj skupini po udjelu u uvozu – proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda zabilježen je rast, ali minimalan (+0,1% godišnje), dok je uvoz strojeva i ureðaja zabilježio pad od 14,2% godišnje.

Uslijed poèetka oporavka domaæe potražnje u ovoj godini oèekujemo blagi rast uvoza roba na godišnjoj razini. S druge strane, zbog ogranièene strukture i zbog baznog uèinka rast izvoza æe biti bitno manji nego prošle godine, ali ipak snažniji od rasta uvoza. Posljedièno, poveæat æe se manjak na tekuæem raèunu bilance plaæanja, ali æe i dalje biti manji nego prije krize.

www.fiat-avto.com.ua
www.shah21.com.ua
stuloff.com.ua