Forex blog

Forex u Hrvatskoj: izmeðu zakona i zamamnih zarada

Objavljeno: 16.02.2010., u kategoriji Forex blog

Najbolje da krenemo s konkretnim primjerom. Pretpostavimo da vjerujete u rast eura i spremni ste se „kladiti“ na to. Èim euro skoèi sa 1,4600 na 1,4700 dolara.

Zvuèi jednostavno, zar ne? E pa, formula doista jest vrlo jednostavna: minoran (nominalni) pomak eura od tek jednog centa, pomnoženo s multiplikatorom 100 koji predstavlja polugu (o èemu æe kasnije biti rijeèi), i dobijemo – 1. Kada to pomnožimo sa uloženih 100 dolara, dobitak iznosi – 100 dolara. Znaèi, udvostruèili ste inicijalno ulaganje na krilima rasta od 0,7 posto, koliko pak iznosi stvarna promjena teèaja eura (sa 1,4600 na 1,4700 dolara).

Evo i drugog primjera: od poèetka godine, euro je sa 1,4600 dolara dosegnuo u nepuna 4 mjeseca 1,6000 dolara, što je porast od samo 9,6 posto. Meðutim, na uloženih 100 dolara, u navedenom razdoblju mogli ste zaraditi 1.400 dolara, što predstavlja dobit od nevjerojatnih 1.400 posto! Opisanu taktiku moguæe je primijeniti trgujuæi na deviznom tržištu, u svijetu poznatijem pod terminu FX Exchange ili još jednostavnije – FOREX (foreign exchange).

Najveæa svjetska "kladionica"

Iako mnogi forex poistovjeæuju s kladionicama, iskusniji æe igraèi tu usporedbu povezati samo sa onima koji ulaze u forex bez ikakvog znanja, te savjetovati da se obrazujete i i odradite poprilièan staž na demo programima

Forex je najveæe financijsko tržište na svijetu, èiji se dnevni obujam trgovine kreæe oko 2 bilijuna dolara. Da, dobro ste proèitali. Dva bilijuna dolara, ili, izraženo u znamenkama – 2.000.000.000.000 dolara. Dnevno! Usporedbe radi, dnevni obujam trgovine na najveæoj svjetskog burzi dionica New York Stock Exchange u prosjeku je manji od 200 milijardi dolara dnevno. No, forex za razliku od drugih financijskih tržišta nema fizièku lokaciju niti centralnu burzu, nego je rijeè o meðubankovnom tržištu, koje podrazumijeva elektronsku trgovinu, i u koji je ukljuèena mreža banaka, a praktièki je otvorena 24 sata.

Nastalo je kao meðubankovno tržište, na kojem se odvijala trgovina devizama meðu bankama, no devedesetih su se u igru ukljuèili i mali, uvjetno reèeno, špekulanti. Do devedesetih je trgovina bila je rezervirana samo za velike igraèe, a za ulaganje je bilo potrebno èak 10 do 50 milijuna dolara!

Forex je zapravo uglavnom egzistirao za potrebe financiranja vanjske trgovine. Iako su i danas najveæi ulagaèi banke (Deutsche Bank, UBS i Citigroup), da biste se ukljuèili u trgovinu dovoljno vam je samo raèunalo sa internetskom vezom i ponešto gotovine (1.000 dolara, iako neki mini-raèuni omoguæuju ulazak i sa 300 dolara). Trgovina devizama snažno se razvila upravo zahvaljujuæi internetu i, danas se trgovina uglavnom obavlja putem internet servisa èiji su informatièki sustavi povezani s bankama.

Èarobna rijeè – leverage

Profit na uloženi kapital može biti ovako ogroman zahvaljujuæi tzv. poluzi (leverage), koja omoguæuje da (relativno) mali depoziti „kontroliraju“ velike investicije. Kod forexa brokeri zahtijevaju „margin account“, odnosno, raèun na koji se polaže novac kao garancija za trgovinu, i na koji æe stizati dobici (i oduzimati se gubici). A poluga se odnosi na moguænosti koje proizlaze iz tog raèuna: primjerice, za uloženih 1.000 dolara možete trgovati 1 lot od 100.000 ili èak 200.000 dolara.

Prvi sluèaj oznaèava polugu od 1:100, dok potonji ide još i dalje, do 1:200. Poluga teoretski može biti i viša, no to æete dobiti samo ako ste kojim sluèajem dobro potkožen hedge fond, a može se, s ciljem redukcije rizika, spustiti i niže (recimo, na 1:50).

Forex je upravo zbog te poluge maè s dvije oštrice, pa vam se može dogoditi da uložena sredstva vrlo brzo izgubite, jer se upravo zbog poluge gubici, baš kao i dobici – multipliciraju. A to je na svojoj koži vjerojatno osjetio i Eduard Nodilo, bivši glavni diler Rijeèke banke, koji trenutno odslužuje zatvorsku kaznu, nakon suðenja kojemu je prethodio gubitak od gotovo 100 milijuna dolara

No, forex je upravo zbog te poluge maè s dvije oštrice, pa vam se može dogoditi da uložena sredstva vrlo brzo izgubite, jer se upravo zbog poluge gubici, baš kao i dobici – multipliciraju. A to je na svojoj koži vjerojatno osjetio i Eduard Nodilo, bivši glavni diler Rijeèke banke, koji trenutno odslužuje zatvorsku kaznu, nakon suðenja kojemu je prethodio gubitak od gotovo 100 milijuna dolara.

U primjeru s poèetka prièe, da je kojim sluèaj euro, umjesto rasta, pao sa 1,4600 na 1,4500 dolara, bio bi to, s "okladom" na rast vrijednosti europske valute, statistièki najveæi moguæi gubitak od 100 dolara, odnosno, 100%. I tu prestaje svaka sliènost sa konvencionalnim financijskim instrumentima, kao što su primjerice dionice, kod kojih najviše možete izgubiti samo onoliko koliko ste uložili. Jer kada gubitak iz zamišljenog primjera dosegne (uloženih) 100 dolara, time igra još uvijek ne prestaje, buduæi da otvorena pozicija "crpi" raspoložive resurse (sredstva na raèunu) do maksimuma, sve dok ne pristigne famozni margin call. Tek je tada igra završena.

I upravo u tome leži opojna moæ poluge. Kod investiranja u dionice, možete biti dobar ili loš stock-picker, no moguænost zastrašujuæeg gubitka, ukoliko baš niste, recimo, "ubrali" dionice Bear Stearnsa, doista je zanemarivo mala. Kada je u pitanju forex leveraged trading, uloženih 100 dolara zapravo se odnosi samo na imobilizirani dio sredstava i svojevrsni kolateral kojim ne možete raspolagati dok god je pozicija otvorena. No igra traje koliko god dugo poželite. Ili vam to moguænosti (sredstva na raèunu) dopuštaju. Nakon zatvaranja pozicije, ponovo možete slobodno raspolagati s "uloženih" 100 dolara.

Forex trading u Hrvatskoj – u ilegali

No, forex (foreign exchange) u Hrvatskoj je za sada izvan zakona. Naime, devizno tržište, odnosno, kupoprodaju stranih sredstava plaæanja, regulira Zakon u deviznom poslovanju (èl. 42. i 43.) i ona je dozvoljena samo bankama (putem kojih posluju pravne osobe). Fizièke osobe mogu kupovati stranu gotovinu osim u bankama samo kod ovlaštenih mjenjaèa. No zbog usklaðivanja zakonodavstva s pravnom praksom Europske Unije, tržište deviza biti æe liberalizirano 1. sijeènja 2009. godine, pa bi forex trebao izaæi iz – ilegale.

Bez obzira na to, na domaæim internetskim forumima odavna veæ vlada prilièno aktivna rasprava o forexu, od savjeta za poèetnike i ocjena stranih brokera do razmjene strategija iskusnijih trgovaca. Usto (širom Interneta) postoji i moguænost edukacije putem online seminara (webinara), tzv. live coaching.

Premda je trgovina deviza u Hrvatskoj još uvijek rezervirana iskljuèivo za banke, pojavilo se nekoliko kompanija koje organiziraju teèaj o Forexu, a jedna od njih našla se nedavno i pod istragom deviznih inspektora. Iako oni tvrde da samo organiziraju edukaciju, ali ne obavljaju trgovinu devizama, mogu biti kažnjeni zbog oglašavanja aktivnosti koja je u Hrvatskoj zabranjena zakonom.

Osnovne znaèajke forex tradinga

Kod forexa je bitno znati da se valutama uvijek trguje u paru (cross), primjerice EUR/USD ili GBP/JPY, i da je dolar je najtrgovanija valuta, koja je prema posljednjim procjenama prisutna u èak 89 posto transakcija. Slijedi euro sa udjelom od 37 posto, pa japanski jen sa 20-postotnim udjelom. Kladite se uvijek na prvu valutu protiv drugu. Primjer s poèetka prièe predstavlja LONG strategiju, odnosno igranje na rast eura u odnosu na dolar. Suprotno tome, igra na pad vrijednosti eura predstavlja SHORT strategiju, opet (ako je u pitanju EUR/USD cross) u odnosu na amerièku valutu.

Uz veæ spomenuti leverage, odnosno enorman potencijal zarade, privlaènost forexa ogleda se i u èinjenici da je trgovina relativno jeftina i da se u pravilu ne naplaæuju naknade (kao brokerima – kod dionica). Jedini trošak trgovine (izvor prihoda providera) je spread, odnosno, razlika u cijeni izmeðu kupovnog i prodajnog teèaja, prilikom otvaranja i zatvaranja pozicije, koja se praktièki mjeri u promilima. Ovome treba pridodati i rollover fee – svojevrsnu kamatu koja se obraèunava ostane li pozicija otvorena preko noæi (overnight).

Može biti pozitivna ili negativna, ovisno o valutnom paru i o tome je li pozicija long (buy) ili short (sell). I još je jedna prednost – likvidnost. Zbog ogromnog obujma trgovine, forex je izrazito likvidan, pa vam se neæe desiti, kao u sluèaju slabo likvidne dionice, da „zaglavite“ u trgovini.

Virtualna i stvarna trgovina devizama

Veæina online brokera omoguæuje vježbanje trgovine otvaranjem besplatnih demo raèuna, koji pružaju sve moguænosti poput pravih raèuna. Kod forexa postoji nekoliko vrsta naloga, a meðu osnovnima su market nalog, limit nalog i stopp loss. Market nalog je uobièajeni nalog kod kojeg se kupuje ili prodaje po trenutnoj tržišnoj cijeni. Limit nalog se odnosi na automatsko zatvaranje pozicije na željenoj razini dobitka (primjerice, odluèite nakon zarade od 50 dolara pokupiti profiti likvidirati poziciju).

S druge pak strane, stop-loss nalog ogranièava gubitak, na naèin da se podesi automatsko zatvaranje pozicije ukoliko stvari krenu neželjenim smjerom. Tako se može postaviti zatvaranje ako naš euro (s poèetka teksta) sa 1,4600 padne na 1,4550 dolara, èime bi se gubitak ogranièio na 50 dolara.

Naravno, uz silnu konkurenciju koja vlada u ovom segmentu, brojne su inovacije iznjedrile razlièite hibride osnovnih naloga, kreirane prema specifiènim potrebama trgovaca, no u konaènici se sve svodi na tri osnovna naloga. Još su dva termina bitna u svijetu forexa, pip i lot. Prvi, pip, oznaèava najmanji pomak u cijeni odnosno zadnju, èetvrtu decimalu, npr. EUR/USD može se prodati za 1,1914 i kupiti za 1,1917. Istodobno, lot predstavlja ugovorenu velièinu (pozicije) koja najèešæe iznosi 10.000 dolara.

Iako mnogi forex poistovjeæuju s kladionicama, iskusniji æe igraèi tu usporedbu povezati samo sa onima koji ulaze u forex bez ikakvog znanja, te savjetovati da se obrazujete i i odradite poprilièan staž na demo programima. Što je u svakom sluèaju dobar savjet, barem do poèetka 2009. godine, jer se u Hrvatskoj do tada forex smatra ilegalnom aktivnošæu.

mexes.com.ua/
www.yarema.ua/
emozzi.com.ua/