Forex blog

Fiskalna kriza u Grèkoj dominantan èimbenik na svjetskim deviznim tržištima

Objavljeno: 16.06.2011., u kategoriji Forex blog

Deprecijacijski pritisci na euro bili su posljedica neodluènosti meðu zemljama eurozone oko novog paketa pomoæi Grèkoj, posebno suprotstavljeni stavovi Njemaèke i Francuske oko odgovornosti investitora (Njemaèka smatra da bi trebali snositi dio tereta kriza). Krajem ovog tjedna trebaju se sastati njemaèka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, a nakon njih i ministri financija eurozone kako bi se konaèno dogovorili oko pomoæi Grèkoj i tako umirili tržište koje strahuje od prelijevanja krize na druge èlanice.

U meðuvremenu Grèku potresaju štrajkovi.  Jaèanju dolara pridonio je rast troškova života u SAD-u iznad oèekivanja tržišta te jaèi pad indikatora preraðivaèkog sektora u podruèju New Yorka od oèekivanja tržišta.

U srijedu nije bilo veæih oscilacija na domaæem deviznom tržištu. Teèaj EUR/HRK se kretao u uskom rasponu od 30-ak pipsa, te je dan zatvorio na razinama oko 7,403 kuna za euro. Stabilnosti teèaja pridonijela je uravnotežena ponuda i potražnja za devizama sa strane korporativnog i bankarskog sektora. Srednji teèaj za èetvrtak iznosi 7,397421 kuna za euro.

mexes.com.ua
rbt.com.ua
www.docservis.com.ua/