Forex blog

Ekonomski institut: Do proljeæa 350.000 nezaposlenih

Objavljeno: 01.02.2011., u kategoriji Forex blog

Ovogodišnji rast BDP-a iznosit æe 1,3 posto, procjenjuju analitièari zagrebaèkog Ekonomskog instituta (EIZ) u novom broju publikacije Croatian Economic Outlook Quarterly. Analitièari procjenjuju da æe rast u Hrvatskoj u 2011. biti sporiji nego što se oèekivalo, a glavnim rizicima za ostvarenje oèekivanog oporavka oznaèavaju rastuæu nezaposlenost i fiskalnu neravnotežu.

U treæem tromjeseèju 2010. pojavile su se prve naznake izlaska domaæeg gospodarstva iz recesije. Desezonirana je vrijednost BDP-a porasla prvi put nakon više od dvije godine, ali analitièari Instituta navode kako je još prerano govoriti o oporavku gospodarstva jer njihove procjene za èetvrto tromjeseèje ukazuju na moguæi novi pad BDP-a. Prema njihovim procjenama, pad BDP-a u 2010. godini iznosi 1,3 posto.

Negativna kretanja u realnom sektoru ubrzo æe se zaustaviti, zbog èega bi u prvoj polovici godine trebao zapoèeti oporavak, ali prema prognozama EIZ-a, bit æe sporiji nego što se prije predviðalo – rast BDP-a u 2011. mogao bi iznositi 1,3 posto, a 2,4 posto u 2012.

Oporavak æe se zasnivati na rastu domaæe potrošnje, a u 2012. dodatno na investicijama potaknutim pripremama za pristupanje Europskoj uniji. Procjenjuju da æe se nastaviti rast izvoza, iako po nešto nižim stopama nego prošle godine, a s rastom uvoza doæi æe i do blagog porasta deficita tekuæeg raèuna platne bilance, ali bi on ipak trebao ostati na relativno niskoj razini od oko 3 posto BDP-a.
Analitièari Ekonomskog instituta upozoravaju da æe se negativni trendovi na tržištu rada nastaviti i ove godine, èak i nakon što realni sektor zabilježi prva pozitivna kretanja, pa æe stopa registrirane nezaposlenosti narasti sa 17,6 posto, koliko je u prosjeku procijenjeno za 2010., na 18,2 posto u 2011., a tek 2012. uslijedilo bi smanjenje na 17,7 posto.

 »Kratkoroène prognoze za tržište rada izrazito su nepovoljne. Prvo tromjeseèje ove godine moglo bi završiti s 340.000 do 350.000 nezaposlenih i stopom nezaposlenosti od 20 posto. Iako se nakon toga oèekuje sezonsko smanjenje nezaposlenosti, temeljni trendovi ostat æe nepovoljni tijekom ove godine«, istièu u Ekonomskom institutu.

Ukazuju i na rastuæe inflacijske pritiske koji dolaze sa svjetskog tržišta sirovina i hrane, uz tendenciju porasta domaæih cijena energenata, vode i komunalnih usluga. Zbog pretpostavljenog stabilnog teèaja, rast inflacije bit æe ipak postupan, s prosjeènih 1,1 posto u 2010. na 2,3 posto u 2011. te 2,7 posto u 2012.

Fiskalni æe deficit nastaviti rasti u ovoj godini, dok bi u iduæoj, zbog primjene pravila o fiskalnoj odgovornosti, trebao biti smanjen.

Analitièari tvrde da bi tržište rada moglo biti jedan od glavnih rizika za ostvarenje oèekivanog oporavka, s obzirom da bi poveæana nezaposlenost mogla smanjiti osobnu potrošnju.

»Upuæuje se i na slabljenje izvoza i povratak starog obrasca gospodarskog rasta koji se zasniva na domaæoj potrošnji, èime se u situaciji visokog vanjskog zaduženja više neæe moæi generirati stabilan rast. Oèekuju se i otežani uvjeti financiranja javnog duga zbog smanjenja kreditnog rejtinga zemlje, ali se smatra da poveæana fiskalna odgovornost i uèinci pristupanja Europskoj uniji mogu pomoæi rastu gospodarstva možda i više nego što se sada oèekuje«, napominju u Ekonomskom institutu.

www.magazinpoliva.kiev.ua
www.teplostar.kiev.ua
sisters.com.ua/