Forex blog

Dug konsolidirane opæe države na kraju travnja 146,3 milijarde kuna

Objavljeno: 18.08.2011., u kategoriji Forex blog

Razmjerno snažan rast javnog duga u prva èetiri mjeseca u cijelosti je posljedica porasta obveza središnje države èije je neto zaduživanje prema domaæim i inozemnim vjerovnicima poraslo 8,7 milijardi kuna odnosno 6,7%. Porast duga središnje države dominantno je posljedica rasta unutarnje komponente duga, meðutim u prva èetiri mjeseca porasla je i inozemna komponenta, èemu je pridonijelo izdanje dolarske euroobveznice u ožujku nominalne vrijednosti 1,5 milijardi dolara.

S druge strane, u ožujku je i otplaæena dospjela euroobveznica denominirana u eurima, što je pridonijelo rastu unutarnje komponente duga (s obzirom da je dospijeæe velikim dijelom financirano kreditima domaæih banaka). Na kraju travnja dug središnje države iznosio je 138 milijardi kuna, od èega je 89,6 milijardi kuna unutarnji dug, a 48,4 milijarde kuna inozemni. Dug izvanproraèunskih fondova u odnosu na kraj prošle godine zabilježio je blagi pad te na kraju travnja iznosi 6,3 milijarde kuna, dok su u istom razdoblju obveze lokalne države pale za 23 milijuna kuna te iznose nešto manje od 2 milijarde kuna.
Potencijalni dug države u obliku izdanih državnih jamstava u prva je èetiri mjeseca 2011. smanjen. Izdana državna jamstava u usporedbi s krajem prosinca 2010. blago su smanjena (za 218 milijuna kuna ili 0,5%) te iznose 44,4 milijarde kuna (gotovo 13% procijenjenog BDP-a za 2011.). Istovremeno, dug HBOR-a se smanjio za znaèajnih 1,9 milijardi kuna odnosno 13,7%. Na kraju travnja dug HBOR-a iznosi 12,3 milijarde kuna.

Do kraja ove godine oèekujemo nastavak rasta javnog duga, što potvrðuju i posljednji izlasci države na domaæe i europsko tržište kapitala (u srpnju). Stoga bi do kraja godine dug konsolidirane opæe države mogao dosegnuti 45% BDP-a, a ukljuèimo li i jamstva mogao bi dosegnuti 57% BDP-a.

ils-3pl.com.ua/
sisters.com.ua
www.vanco.com.ua/