Forex blog

Državno poticanje stanogradnje: Za prvu nekretninu prve èetiri godine kredit s 1,7% kamata

Objavljeno: 10.02.2011., u kategoriji Forex blog

Uvjet kupnje je novogradnja èija je najveæa cijena kvadrata (s PDV-om) 1900 eura. Glavne su to izmjene zakona kojim se nastoji potaknuti tržište nekretnina, odnosno prodaja sagraðenih stanova, a koje æe iduæi tjedan u proceduru. U praksi to znaèi da æe graðani prve èetiri godine stambenog kredita plaæati 1,7 posto kamata, ali moguæe i manje.

Naime, toèan iznos kamata ovisit æe o bankama koje æe sa svojim uvjetima konkurirati na javnom pozivu, a država æe odabrati onu koja ponudi najpovoljnije kamate. No, državna subvencija nije nepovratna. Subvencionirani iznos korisnici ovakvog kredita, kako doznajemo, državi æe vratiti nakon njegova isteka – i to u roku od 60 mjeseci. U poèeku æe, planira se, biti rijeè o beskamatnom povratu dok tijekom otplate najviši iznosi neæe biti veæi od kamata koje æe vrijediti sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji.

Nadalje, rok otplate kredita ne može biti dulji od 25 godina i rata ne smije biti veæa od polovice mjeseènih primanja kuæanstva, odnosno osobnog primanja nositelja kredita.

A nositelj kredita mora imati hrvatsko državljanstvo, prebivalište u RH, biti u dobi do 45 godina te ne smije biti veæ optereæen plaæanjem stambenog kredita (osim za adaptaciju, op.a.), kao ni vlasnik stana ili kuæe.

kompozit.ua
www.sisters.com.ua
profshina.kiev.ua/