Forex blog

Dominantan utjecaj Grèke na kretanje teèaja EUR/USD

Objavljeno: 28.06.2011., u kategoriji Forex blog

Naime, juèer je u grèkom parlamentu poèela rasprava o petogodišnjem paketu vrijednom 78 milijardi eura, koji ukljuèuje mjere štednje i prodaju državne imovine, nužnog za dobivanje druge tranše iz prvog paketa pomoæi EU i MMF-a te odobravanje drugog paketa pomoæi. Sentiment je na poèetku razgovora bio pozitivan, što je utjecalo na jaèanje eura prema dolaru. Rasprava u parlamentu i u iduæim æe danima imati dominantan utjecaj na kretanje teèaja EUR/USD.

Na domaæem deviznom tržištu u ponedjeljak nije bilo veæih oscilacija. Teèaj EUR/HRK se kretao u uskom rasponu od 30-ak pipsa na razinama oko 7,372 kuna za euro, gdje je i zatvorio dan. Ponuda i potražnja sa strane bankarskog i korporativnog sektora su bile uravnotežene što je pridonijelo stabilnosti na tržištu. Srednji teèaj za utorak iznosi 7,373300 kuna za euro.

mexes.com.ua
winnerlex.com.ua/
www.emozzi.com.ua