Forex blog

Blago smirivanje potražnje za eurima na domaæem deviznom tržištu

Objavljeno: 29.09.2011., u kategoriji Forex blog

Prema nagaðanjima prijedlog bi ukljuèivao poreznu stopu od 0,1% na trgovanje obveznicama i dionicama te stopu od 0,01% na transakcije s izvedenicama. Procjenjuje se da bi se takvim porezom prikupilo oko 57 milijardi eura godišnje, èime bi financijski sektor dao svoj doprinos u razdoblju fiskalne konsolidacije. Krajem dana teèaj je ipak doživio korekciju pa je trgovanje zatvoreno na 1,353 dolara za euro.

Poveæana potražnja za eurima, koja je bila prisutna na domaæem deviznom tržištu prva dva trgovinska dana, u srijedu je bila smanjena te su pritisci na jaèanje teèaja EUR/HRK privremeno stali. Odreðena ponuda deviza poglavito od strane bankarskog sektora pridonijela je smanjenju vrijednosti jedinstvene europske valute naspram kune èije se trgovanje odvijalo s poèetnih 7,500 na poèetku dana na 7,490 kuna za euro na kraju dana. Srednji teèaj EUR/HRK na teèajnici HNB-a za danas iznosi 7,487556 kuna za euro.

www.etalon.com.ua
rbt.com.ua
www.teplostar.kiev.ua/