Forex blog

Blago intenziviran rast cijena u rujnu

Objavljeno: 14.10.2011., u kategoriji Forex blog

Zbog baznog uèinka, na godišnji rast inflacije i dalje najviše utjeèe rast cijena energije i prehrambenih proizvoda, iako nešto sporijom dinamikom nego prethodnih mjeseci, dok pritisak domaæe potražnje na rast cijena i dalje izostaje. Naime, kao i tijekom cijele ove godine kad se iskljuèe cijene energije i prehrane, rast potrošaèkih cijena je znatno manji. Tako, iskljuèimo li cijene energije iz ukupnog indeksa potrošaèkih cijena rast je iznosio 1,2%, a iskljuèimo li energiju i prehranu rast je iznosio tek 0,3% godišnje. Zanimljivo je primijetiti da ukupne cijene bez energije, prehrane, piæa i duhana bilježe pad od 0,8% godišnje.

Cijene prehrane i bezalkoholnih piæa (koje èine gotovo treæinu potrošaèke košarice) porasle su u rujnu 3% u odnosu na rujan 2010. godine. Veliki doprinos rastu indeksa ostvarile su i cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva (koji èine gotovo 16% potrošaèke košarice) gdje se istièe rast cijena tekuæih goriva od 25% godišnje. Rast cijena goriva odrazio se i na cijene u kategoriji prometa koje su porasle 7,6% godišnje. Cijene duhana zbog baznog uèinka prethodnog poveæanja trošarina i dalje pridonose godišnjem rastu potrošaèkih cijena. Godišnji rast cijena duhana u rujnu je iznosio 10,7 posto. U suprotnom smjeru i dalje djeluju cijene obuæe i odjeæe koje su zabilježile godišnji pad od 6,5 posto.

Meðutim, na mjeseènoj razini cijene odjeæe i obuæe uobièajeno za rujan bilježe visok rast od 9,3%, što je rezultat završetka sezonskih sniženja i pristizanja novih kolekcija. Ujedno, cijene odjeæe i obuæe najviše su doprinijele mjeseènom rastu potrošaèkih cijena. Za razliku od godišnje razine, na mjeseènoj su cijene energije djelovale u smjeru obuzdavanja inflatornih pritisaka pa mjeseèni rast potrošaèkih cijena iskljuèimo li energiju iznosi 0,5 posto.

Do kraja godine, utjecaj rasta cijena nafte na rast indeksa potrošaèkih cijena sve æe više išèezavati sa slabljenjem baznog uèinka. Nadalje, više proizvoðaèke cijene u trenutnim uvjetima stagnacije ne uspijevaju se preliti na krajnjeg potrošaèa. Posljedièno, ovu æe godini obilježiti vrlo umjerena inflacija, a prosjeèan rast potrošaèkih cijena u 2011. vjerojatno æe biti tek blago iznad 2 posto.

endorphone.com.ua
profshina.kiev.ua/
baly.com.ua