Forex blog

Blagi rast ukupne aktive HNB-a u kolovozu

Objavljeno: 22.09.2011., u kategoriji Forex blog

Buduæi da su oko tri èetvrtine meðunarodnih prièuva denominirane u eurima, slabljenje kune u odnosu na euro od 2,6% godišnje, pridonijelo je godišnjem rastu inozemne aktive. Naime, ove su godine tijekom ljeta izostali uobièajeni aprecijacijski pritisci na kunu pa je teèaj EUR/HRK rastao. Promjene na mjeseènoj razini takoðer su bile podurpute teèajnim kretanjima odnosno slabljenjem kune u odnosu na euro (0,25 posto).

Kod preostalih kategorija ukupne aktive veæ uobièajeno nisu zabilježene znaèajnije promjene. Potraživanja od banaka, koja su krajem kolovoza 2009. godine èinila nešto manje od 4% ukupne aktive HNB-a, u srpnju ove godine su se još smanjila na 12,5 milijuna kuna gdje su ostala i tijekom kolovoza. Relativno mali iznos potraživanja od banaka posljedica je visoke razine likvidnosti u sustavu zbog koje ne postoji potreba HNB-a da održava obratne repo aukcije. Posljedièno izostaje poveæanje aktive po toj osnovi.

Potraživanja od ostalih domaæih sektora, uglavnom trgovaèkih društava, nisu se promijenila u odnosu na srpanj, a na godišnjoj su razini zabilježila pad od 0,3 milijuna kuna te su na kraju spomenutog mjeseca iznosila 3,6 milijuna kuna. Konaèno, potraživanja od središnje države još od lipnja su na nuli. Na strani pasive središnje banke, najveæa je komponenta primarni novac, koji je na kraju kolovoza iznosio 58 milijardi kuna, što je 949 milijuna kuna više nego na kraju srpnja te 3,4 milijarde kuna više nego na kraju istog mjeseca prošle godine.

Inozemna pasiva HNB-a ostala je nepromijenjena u odnosu na prethodna dva mjeseca te je iznosila 0,4 milijuna kuna što je, zbog velikog iznosa obveza prema meðunarodnim organizacijama u prošloj godini, èak 8,3 milijuna kuna manje nego na kraju kolovoza 2010. godine.

etamstone.com/
rbt.com.ua
sribnapidkova.ua