Forex blog

Blagi rast tržišnog teèaja EUR/HRK

Objavljeno: 17.06.2011., u kategoriji Forex blog

Nemoguænost zemalja EU da se dogovore oko pomoæi Grèkoj utjeèe i na teèaj eura u odnosu na franak, koji je juèer dosegnuo povijesni minimum kad je pao ispod 1,2 franka za euro. Zbog stabilnog oporavka Švicarske investitori sve više vjeruju švicarskom franku u usporedbi s jedinstvenom europskom valutom koja je optereæena fiskalnom krizom u perifernim èlanicama. Takva kretanja odrazila su se i na srednji teèaj CHF/HRK koji za danas iznosi 6,158 kuna za švicarski franak.

Domaæe devizno tržište je u èetvrtak bilo u znaku lagane deprecijacije domaæe valute naspram eura. Trgovanje je zapoèeto nešto iznad 7,400 kuna za euro da bi se uslijed poveæane potražnje poglavito od strane bankarskog sektora, a unatoè poèetku priljeva turistièkih deviza, razina trgovanja podigla iznad 7,410 kuna za euro. Srednji teèaj za petak iznosi 7,394268 kuna za euro.

www.mexes.com.ua
progressive.ua/
docservis.com.ua