Forex blog

Bez veæih oscilacija na domaæem deviznom tržištu

Objavljeno: 15.02.2011., u kategoriji Forex blog

Slabljenju eura su doprinosila oèekivanja uoèi novog sastanka europskih ministara financija. Naime, juèerašnji je sastanak protekao bez donošenja novih mjera za obranu od dužnièke krize. Trgovanje je zakljuèeno pri nešto višim razinama, od 1,349 dolara za euro te je euro oslabio na dnevnoj razini. Danas tijekom jutra teèaj EUR/USD se kretao oko 1,3473 dolara za euro.

U ponedjeljak nije bilo veæih oscilacija na domaæem deviznom tržištu. Teèaj EUR/HRK se tako i dalje kretao u uskom rasponu te je zatvorio dan na razinama oko 7,412 kuna za euro. Srednji teèaj za utorak iznosi 7,410382  kuna za euro.

www.jaamboo.com.ua
www.sisters.com.ua
vanco.com.ua