Forex blog

Bez veæih oscilacija na domaæem deviznom tržištu

Objavljeno: 20.04.2011., u kategoriji Forex blog

Juèerašnjeg dana vrijednost jedinstvene europske valute ojaèala je prema amerièkom dolaru. U vrijeme otvaranja trgovanja teèaj EUR/USD se kretao na razinama oko 1,422 dolara za euro.

Nakon što je objavljen PMI indeks u preraðivaèkom sektoru eurozone èiji rast je potvrdio nastavak gospodarskog rasta intenzivirali su se aprecijacijski pritisci na euro te time potaknuli rast EUR/USD ponovno na 1,434 dolara za euro, pri èemu je i zakljuèen dan.

Dodatno su rastu promatranog teèaja doprinijele špekulacije kako bi ESB mogla nastaviti s politikom poveæanja referentnog kamatnjaka. Danas ujutro teèaj EUR/USD je nastavio rasti.

aventin.ua/
www.mazda.niko.ua
mega-shoes.com.ua