Forex blog

Bez veæih oscilacija na domaæem deviznom tržištu

Objavljeno: 23.03.2011., u kategoriji Forex blog

Teèaj EUR/HRK je dan zatvorio na razinama oko 7,377 kuna za euro.  Srednji teèaj za srijedu iznosi 7,375565 kuna za euro.

 U utorak je na inozemnim deviznim tržištima euro zabilježio blagi pad u odnosu na amerièki dolar. S poèetnih 1,422 dolara za euro, tržišni teèaj EUR/USD je tako zabilježio pad na 1,419 dolara za euro pri èemu je i zakljuèeno dnevno trgovanje.

Tome su doprinijele špekulacije investitora kako bi Irska mogla imati poteškoæa u refinanciranju svojih dugova, što je ponovno pojaèalo strahove u pogledu uspješnog rješavanja dužnièke krize u Europi. Danas tijekom jutra EUR/USD se kretao na razinama oko 1,418 dolara za euro.

www.emozzi.com.ua
pro-service.com.ua
baly.com.ua