Forex blog

Anketa o radnoj snazi: stopa nezaposlenosti u drugom tromjeseèju 13,5 posto

Objavljeno: 29.09.2011., u kategoriji Forex blog

Meðutim, negativne trendove na tržištu rada potvrðuje usporedba s drugim tromjeseèjem prošle godine kada je stopa nezaposlenosti bila 12,4 posto. Istovremeno, prosjeèna registrirana stopa nezaposlenosti u drugom tromjeseèju je iznosila 17,5 posto. Velika razlika izmeðu anketne i registrirane stope nezaposlenosti upuæuje na èinjenicu da znatan broj prijavljenih na Zavodu nije tamo radi zapošljavanja, veæ da bi ostvarili odreðena socijalna prava. Uzme li se u obzir da jedan dio ostvaruje primanja od neprijavljenog rada, utjecaj je dvostruko nepovoljan. Tako osim što se iz proraèuna izdvajaju sredstva za naknade za nezaposlene, prihod od neprijavljenog rada (siva ekonomije) ne ulazi u porezni sustav.

Usporeðujuæi Hrvatsku sa srednjoeuropskim zemljama u razvoju, vidljiv je da je rast nezaposlenosti u veæini zemalja u ovoj godini zaustavljen, dok u Hrvatskoj i dalje raste (na godišnjoj razini). Isto tako, vidljivo je da su nepovoljni trenovi tijekom krize najmanje bili izraženi u Èeškoj i Rumunjskoj. Nadalje, Bugarska, Poljska i Slovaèka godine prije krize uspjele su iskoristiti za znaèajno smanjenje nezaposlenosti, kao i Hrvatska, dok je nezaposlenost u Maðarskoj još od 2003. konstantno u porastu.

Meðutim, više od rasta nezaposlenosti zabrinjavaju niske stope aktivnosti i zaposlenosti te nepovoljan omjer aktivnog i neaktivnog stanovništva. Ukupno radno sposobno stanovništvo starije od 15 godina iznosi 3.770 tisuæa, od èega je 1.711 aktivnih (zaposleni i nezaposleni), a 2.059 neaktivnih. Stopa aktivnosti (omjer aktivnog stanovništva i radno sposobnog stanovništva) iznosi 45,4% pa omjer neaktivnog i aktivnog stanovništva iznosi 1,2, što znaèi da na svaku aktivnu osobu statistièki dolazi 1,20 radno neaktivnih osoba. Stopa zaposlenosti (omjer broja zaposlenih i ukupnog radno sposobnog stanovništva) iznosi svega 39,3 posto. Pri tome su u posljednje dvije godine kretanja pogoršana.

Treæe tromjeseèje trebalo bi pokazati pad nezaposlenosti u odnosu na drugo tromjeseèje zbog snažnijeg sezonskog zapošljavanja, meðutim prema kraju godine nezaposlenost æe ponovno rasti.

www.etalon.com.ua
rbt.com.ua
www.teplostar.kiev.ua/